emoji 馃挴 hundred points svg png

馃挴鈥 蟿喂 蟽畏渭伪喂谓蔚喂: εκατ蠈 π蠈ντοι Emoji

螒谓蟿喂纬蟻维蠄蟿蔚 魏伪喂 蔚蟺喂魏慰位位萎蟽蟿蔚 伪蠀蟿蠈 蟿慰 emoji:馃挴 伪谓蟿委纬蟻伪蠁慰

  • 5.1+

    iOS 馃挴螘位维蠂喂蟽蟿蔚蟼 伪蟺伪喂蟿萎蟽蔚喂蟼 蟺蟻慰尾慰位萎蟼

  • 4.3+

    Android 馃挴螘位维蠂喂蟽蟿蔚蟼 伪蟺伪喂蟿萎蟽蔚喂蟼 蟺蟻慰尾慰位萎蟼

  • 8.0+

    Windows 馃挴螘位维蠂喂蟽蟿蔚蟼 伪蟺伪喂蟿萎蟽蔚喂蟼 蟺蟻慰尾慰位萎蟼

馃挴危畏渭伪蟽委伪 魏伪喂 蟺蔚蟻喂纬蟻伪蠁萎

韦伪 魏蠈魏魏喂谓伪 100 蟽畏渭蔚委伪, 蠀蟺维蟻蠂慰蠀谓 未蠉慰 慰蟻喂味蠈谓蟿喂蔚蟼 纬蟻伪渭渭苇蟼 蟺伪蟻伪魏维蟿蠅, 蔚委谓伪喂 畏 尾伪胃渭慰位慰纬委伪 蟿慰蠀 未伪蟽魏维位慰蠀 魏伪喂 畏 蟿苇位蔚喂伪 纬蟻伪蠁萎 蟽蟿慰 蠂伪蟻蟿委. 螒蠀蟿蠈 蟿慰 蟽蠉渭尾慰位慰 渭蟺慰蟻蔚委 蔚蟺委蟽畏蟼 谓伪 蠂蟻畏蟽喂渭慰蟺慰喂畏胃蔚委 纬喂伪 谓伪 未蔚委尉蔚喂 蔚蟺喂尾蔚尾伪委蠅蟽畏, 蟿蔚位蔚喂蠈蟿畏蟿伪, 伪蟻喂蟽蟿蔚委伪 魏伪喂 100%. 螠蔚蟻喂魏苇蟼 蠁慰蟻苇蟼 渭蟺慰蟻蔚委 谓伪 伪谓伪渭喂蠂胃蔚委 渭蔚 馃憤 渭蟺蟻维尾慰.

馃挕螘魏蟿蔚蟿伪渭苇谓畏 伪谓维纬谓蠅蟽畏 魏伪喂 未畏渭慰蠁喂位萎蟼 蔚蟺喂蟽蟿萎渭畏

螚 蟽畏渭伪蟽委伪 蟿慰蠀 蟽蠀渭尾蠈位慰蠀 emodi 馃挴 蔚委谓伪喂 εκατ蠈 π蠈ντοι, 蟽蠂蔚蟿委味蔚蟿伪喂 渭蔚 蟿慰 100, 尾伪胃渭慰位慰纬委伪, 蔚魏伪蟿蠈, 蔚魏伪蟿蠈 蟺蠈谓蟿慰喂, 蟺位萎蟻蔚蟼, 渭蟺慰蟻蔚委 谓伪 尾蟻蔚胃蔚委 蟽蟿畏谓 魏伪蟿畏纬慰蟻委伪 emoji: "馃槀 蠂伪渭慰纬蔚位伪蟽蟿蠈蟼 & 危蠀谓伪喂蟽胃畏渭伪" - "馃拫 蟽蠀谓伪喂蟽胃畏渭伪".

螔喂魏喂蟺伪委未蔚喂伪: 馃挴 100 (伪蟻喂胃渭蠈蟼)
韦慰 100 (蔚魏伪蟿蠈) 蔚委谓伪喂 慰 蠁蠀蟽喂魏蠈蟼 伪蟻喂胃渭蠈蟼 蟺慰蠀 尾蟻委蟽魏蔚蟿伪喂 渭蔚蟿维 伪蟺蠈 蟿慰 99 魏伪喂 蟺蟻喂谓 伪蟺蠈 蟿慰 101. 螘委谓伪喂 维蟻蟿喂慰蟼 伪蟻喂胃渭蠈蟼, 伪蠁慰蠉 100:2 = 50, 未畏位伪未萎 未喂伪喂蟻蔚委蟿伪喂 渭蔚 蟿慰 2, 蟽蟿慰 蟽蠉谓慰位慰 蟿蠅谓 蠁蠀蟽喂魏蠋谓 伪蟻喂胃渭蠋谓. 螣 伪蟻喂胃渭蠈蟼 100 蟽蠀渭尾慰位委味蔚蟿伪喂 蠅蟼 C 蟽蟿慰 蟻蠅渭伪蠆魏蠈 蟽蠉蟽蟿畏渭伪 伪蟻委胃渭畏蟽畏蟼 魏伪喂 蠅蟼 巍' 蟽蟿慰 蔚位位畏谓喂魏蠈 蟽蠉蟽蟿畏渭伪 伪蟻委胃渭畏蟽畏蟼. 馃敆 100 (伪蟻喂胃渭蠈蟼)
馃寪: 100 (毓丿丿), 100 (蓹d蓹d), 100 (褔懈褋谢芯), 100 (膷铆slo), 100 (tal), Hundert, 100, Cien, Sada, 郾郯郯 (毓丿丿), Sata, 100 (nombre), 100 (诪住驻专), 100 (sz谩m), 100 (angka), 100 (numero), 100, 100 (醿犪儤醿儺醿曖儤), 100, 艩imtas, 100 (skaitlis), 100 (nombor), 100 (getal), 100 (tall), 100 (liczba), Cem, 100 (num膬r), 100 (褔懈褋谢芯), 100 (膷铆slo), 100 (拧tevilo), Nj毛qind, 100 (斜褉芯褬), 100 (tal), 100, 100 (say谋), 100 (褔懈褋谢芯), 100 (s峄), 100.

馃挴螤伪蟻伪未蔚委纬渭伪蟿伪 魏伪喂 蠂蟻萎蟽畏

馃敻 螝维胃蔚 蠁慰蟻维 蟺慰蠀 蟺畏纬伪委谓蠅 蟽蟺委蟿喂 渭蔚 苇谓伪 蠂伪蟻蟿委 未慰魏喂渭萎蟼 100 尾伪胃渭蠋谓, 畏 渭畏蟿苇蟻伪 渭慰蠀 胃伪 蔚委谓伪喂 蟺慰位蠉 蠂伪蟻慰蠉渭蔚谓畏 魏伪喂 胃伪 魏维谓蔚喂 蟺慰位蠉 谓蠈蟽蟿喂渭慰 蠁伪纬畏蟿蠈. 馃崬 馃崝 馃 馃崫 馃崳 馃ェ 馃崺 馃挴

馃挴Emoji 蟽蟿伪 渭苇蟽伪 魏慰喂谓蠅谓喂魏萎蟼 未喂魏蟿蠉蠅蟽畏蟼

馃挴 on Youtube

馃挴 on Instagram

馃挴 on Twitter

馃挴Emoji 螤委谓伪魏伪蟼 尾伪胃渭慰位慰纬委伪蟼 / 螖喂维纬蟻伪渭渭伪 蟿维蟽蔚蠅谓

馃挴螤委谓伪魏伪蟼 尾伪胃渭慰位慰纬委伪蟼

馃挴螔伪胃渭慰位慰纬委伪 未畏渭慰蟿喂魏蠈蟿畏蟿伪蟼 渭蔚 蟿畏谓 蟺维蟻慰未慰 蟿慰蠀 蠂蟻蠈谓慰蠀

螘蠉蟻慰蟼 畏渭蔚蟻慰渭畏谓喂蠋谓: 2018-09-16 - 2023-09-03
螐蟻伪 蔚谓畏渭苇蟻蠅蟽畏蟼: 2023-09-12 17:26:40 UTC
馃挴魏伪喂 蟿伪 蟿蔚位蔚蠀蟿伪委伪 蟺苇谓蟿蔚 蠂蟻蠈谓喂伪, 畏 未畏渭慰蟿喂魏蠈蟿畏蟿伪 伪蠀蟿慰蠉 蟿慰蠀 emoji 苇蠂蔚喂 蠀蟺慰蟽蟿蔚委 伪蟻魏蔚蟿苇蟼 渭蔚纬维位蔚蟼 伪位位伪纬苇蟼.韦慰 2017 魏伪喂 蟿慰 2018, 畏 蟿维蟽畏 蟿畏蟼 未畏渭慰蟿喂魏蠈蟿畏蟿维蟼 蟿慰蠀 蟽蠀纬魏位委谓慰蠀谓.

馃挴螔伪蟽喂魏苇蟼 蟺位畏蟻慰蠁慰蟻委蔚蟼

Emoji: 馃挴
螠喂魏蟻蠈 蠈谓慰渭伪: εκατ蠈 π蠈ντοι
螌谓慰渭伪 Apple: 蟽蠉渭尾慰位慰 蔚魏伪蟿蠈 蟺蠈谓蟿蠅谓
螝蠅未喂魏蠈 蟽畏渭蔚委慰: U+1F4AF 伪谓蟿委纬蟻伪蠁慰
危蠉谓蟿慰渭慰蟼 魏蠅未喂魏蠈蟼: :100: 伪谓蟿委纬蟻伪蠁慰
螖蔚魏伪未喂魏蠈蟼: ALT+128175
螆魏未慰蟽畏 Unicode: 6.0 (2010-10-11)
螆魏未慰蟽畏 Emoji: 1.0 (2015-06-09)
螝伪蟿畏纬慰蟻委蔚蟼: 馃槀 蠂伪渭慰纬蔚位伪蟽蟿蠈蟼 & 危蠀谓伪喂蟽胃畏渭伪
违蟺慰魏伪蟿畏纬慰蟻委蔚蟼: 馃拫 蟽蠀谓伪喂蟽胃畏渭伪
螞苇尉蔚喂蟼 魏位蔚喂未喂维: 100 | 尾伪胃渭慰位慰纬委伪 | 蔚魏伪蟿蠈 | 蔚魏伪蟿蠈 蟺蠈谓蟿慰喂 | 蟺位萎蟻蔚蟼

馃懆鈥嶐煉Unicode 螤位畏蟻慰蠁慰蟻委蔚蟼 (螤蟻慰蠂蠅蟻畏渭苇谓畏 蠂蟻萎蟽畏)

馃挴危蠀谓未蠀伪蟽渭蠈蟼 魏伪喂 伪蟻纬魏蠈

馃挴螘喂魏蠈谓蔚蟼 伪蟺蠈 未喂维蠁慰蟻慰蠀蟼 魏伪蟿伪蟽魏蔚蠀伪蟽蟿苇蟼

馃挴螤蔚蟻喂蟽蟽蠈蟿蔚蟻蔚蟼 纬位蠋蟽蟽蔚蟼

螕位蠋蟽蟽伪 螠喂魏蟻蠈 蠈谓慰渭伪 & 危蠉谓未蔚蟽渭慰蟼
蠁喂谓位伪谓未喂魏蠈蟼馃挴 sata pistett盲
围委谓蟿喂馃挴 100 啶呧啶
蟿慰蠉蟻魏喂魏慰蟼馃挴 y眉z puan
危慰蠀畏未喂魏维馃挴 100 po盲ng
螒蟺位慰蟺慰喂畏渭苇谓伪 螝喂谓苇味喂魏伪馃挴 涓鐧惧垎
蟺蔚蟻蟽喂魏蠈蟼馃挴 郾郯郯 丕賲鬲蹖丕夭
喂蟿伪位喂魏蠈蟼馃挴 100 punti
螝蟻慰伪蟿委伪馃挴 sto bodova
螣位位伪谓未蠈蟼馃挴 maximumscore
螘尾蟻伪蠆魏维馃挴 爪讬讜谉 100

螞蔚喂蟿慰蠀蟻纬委伪 螠蔚谓慰蠉

emoji 螝伪蟿畏纬慰蟻委蔚蟼

emoji 伪蟺蠈蠂蟻蠅蟽畏 未苇蟻渭伪蟿慰蟼

emoji 蠂蟿苇谓喂蟽渭伪

emoji 纬苇谓慰蟼

emoji 危蠀谓伪委蟽胃畏渭伪

emoji 螘魏未慰蠂萎