تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

این لیستی از تمام دسته های Emoji شامل 10 دسته اصلی و حدود 100 زیر مجموعه است. تعداد شکلک های موجود در هر نام دسته بعد از نام دسته نمایش داده می شود. برای مشاهده شکلک موجود در نام ، روی دسته دسته کلیک کنید تا وارد صفحه دسته شوید.

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر دسته اصلی

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر دسته اصلی | emojiall.com 🏼 رنگ پوست و سبک مو (9) 0.17% ⚽ فعالیت ها (122) 2.36% 🍓 غذا و نوشیدنی (140) 2.70% 🐵 حیوانات و طبیعت (165) 3.19% 😂 شکلک ها و احساسات (191) 3.69% 🏁 پرچم ها (276) 5.33% ⌚ اشیاء (405) 7.82% 🚌 مسافرت و مکان (418) 8.07% 🛑 نمادها (433) 8.36% 👌 مردم و بدن (3020) 58.31% نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر دسته اصلی | emojiall.com 🏼 رنگ پوست و سبک مو (9) 0.17% ⚽ فعالیت ها (122) 2.36% 🍓 غذا و نوشیدنی (140) 2.70% 🐵 حیوانات و طبیعت (165) 3.19% 😂 شکلک ها و احساسات (191) 3.69% 🏁 پرچم ها (276) 5.33% ⌚ اشیاء (405) 7.82% 🚌 مسافرت و مکان (418) 8.07% 🛑 نمادها (433) 8.36% 👌 مردم و بدن (3020) 58.31% 🏼 رنگ پوست و سبک مو (9) 0.17%🏼 رنگ پوست و سبک مو (9) 0.17% ⚽ فعالیت ها (122) 2.36%⚽ فعالیت ها (122) 2.36% 🍓 غذا و نوشیدنی (140) 2.70%🍓 غذا و نوشیدنی (140) 2.70% 🐵 حیوانات و طبیعت (165) 3.19%🐵 حیوانات و طبیعت (165) 3.19% 😂 شکلک ها و احساسات (191) 3.69%😂 شکلک ها و احساسات (191) 3.69% 🏁 پرچم ها (276) 5.33%🏁 پرچم ها (276) 5.33% ⌚ اشیاء (405) 7.82%⌚ اشیاء (405) 7.82% 🚌 مسافرت و مکان (418) 8.07%🚌 مسافرت و مکان (418) 8.07% 🛑 نمادها (433) 8.36%🛑 نمادها (433) 8.36% 👌 مردم و بدن (3020) 58.31%👌 مردم و بدن (3020) 58.31%

بیشتر: