تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

سلام! به پادشاهی Emoji🏰 خوش آمدید 🏰 دنیای جدیدی در انتظار شما برای کاوش است you! [شکلک ها و عواطف] پرکاربردترین دسته در بین انواع شکلک ها است. در واقع ، Emoji می تواند شکلک هایی مانند 【^ _ ^】 یا 【:) را پیدا کند ، این نشانه خاصی از احساسات انسانی است. ما می توانیم با استفاده از Emojis لحن را به پیام های الکترونیکی و صفحات وب تزریق کنیم ، به مردم احساس نزدیکی کنیم و جملات را واضح تر کنیم. برای کشف Emojis خنده دارتر ما را دنبال کنید!

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه شکلک ها و احساسات

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه شکلک ها و احساسات | emojiall.com 🙈 میمون صورت (3) 1.57% 😎 عینک صورت (3) 1.57% 🤠 کلاه صورت (3) 1.57% 😴 خواب آور (5) 2.62% 😛 چهره (6) 3.14% 🤔 دست صورت (7) 3.66% 😸 صورت گربه ای (9) 4.71% 💩 لباس را (10) 5.24% 😠 چهره منفی (10) 5.24% 😍 چهره محبت (11) 5.76% 🤧 چهره ناخوشایند (12) 6.28% 😄 صورت خندان (14) 7.33% 🤐 چهره بی طرف-شکاک (16) 8.38% 😞 چهره نگران (28) 14.66% 💋 هیجانی (54) 28.27% نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه شکلک ها و احساسات | emojiall.com 🙈 میمون صورت (3) 1.57% 😎 عینک صورت (3) 1.57% 🤠 کلاه صورت (3) 1.57% 😴 خواب آور (5) 2.62% 😛 چهره (6) 3.14% 🤔 دست صورت (7) 3.66% 😸 صورت گربه ای (9) 4.71% 💩 لباس را (10) 5.24% 😠 چهره منفی (10) 5.24% 😍 چهره محبت (11) 5.76% 🤧 چهره ناخوشایند (12) 6.28% 😄 صورت خندان (14) 7.33% 🤐 چهره بی طرف-شکاک (16) 8.38% 😞 چهره نگران (28) 14.66% 💋 هیجانی (54) 28.27% 🙈 میمون صورت (3) 1.57%🙈 میمون صورت (3) 1.57% 😎 عینک صورت (3) 1.57%😎 عینک صورت (3) 1.57% 🤠 کلاه صورت (3) 1.57%🤠 کلاه صورت (3) 1.57% 😴 خواب آور (5) 2.62%😴 خواب آور (5) 2.62% 😛 چهره (6) 3.14%😛 چهره (6) 3.14% 🤔 دست صورت (7) 3.66%🤔 دست صورت (7) 3.66% 😸 صورت گربه ای (9) 4.71%😸 صورت گربه ای (9) 4.71% 💩 لباس را (10) 5.24%💩 لباس را (10) 5.24% 😠 چهره منفی (10) 5.24%😠 چهره منفی (10) 5.24% 😍 چهره محبت (11) 5.76%😍 چهره محبت (11) 5.76% 🤧 چهره ناخوشایند (12) 6.28%🤧 چهره ناخوشایند (12) 6.28% 😄 صورت خندان (14) 7.33%😄 صورت خندان (14) 7.33% 🤐 چهره بی طرف-شکاک (16) 8.38%🤐 چهره بی طرف-شکاک (16) 8.38% 😞 چهره نگران (28) 14.66%😞 چهره نگران (28) 14.66% 💋 هیجانی (54) 28.27%💋 هیجانی (54) 28.27%