برای نشان دادن تحسین ، می توانید از Emojis استفاده کنید تا عملکرد خود را نشان دهید ، حتی وضعیت SNS خود را فوراً به روز کنید! در گروه افراد و بدن ، Emoji های بسیاری از ژست ها ، کاسپل های شخصیت و فعالیت های انسانی وجود دارد ، تمام فعالیت های روزانه شما را می توان در اینجا یافت با استفاده از Emojis روزهای تحقق خود را به تصویر بکشید

👨‍🍳حرفه و نقش82

🏃فعالیت57

🚴ورزش43

👨‍👩‍👧‍👦خانواده و زوج37

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه افراد و بدن

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه افراد و بدن نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه افراد و بدن