تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

برای نشان دادن تحسین ، می توانید از Emojis استفاده کنید تا عملکرد خود را نشان دهید ، حتی وضعیت SNS خود را فوراً به روز کنید! در گروه افراد و بدن ، Emoji های بسیاری از ژست ها ، کاسپل های شخصیت و فعالیت های انسانی وجود دارد ، تمام فعالیت های روزانه شما را می توان در اینجا یافت با استفاده از Emojis روزهای تحقق خود را به تصویر بکشید

👨‍🍳نقش شخص79

🏃فعالیت شخص39

🚴فرد ورزشی43

👨‍👩‍👧‍👦خانواده38

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه مردم و بدن

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه مردم و بدن | emojiall.com 👣 شخصیت-نماد (7) 0.23% ✍️ پروانه دستی (20) 0.66% 👍 انگشتان دست (40) 1.32% 🛌 استراحت شخص (42) 1.39% 👃 اعضای بدن (52) 1.72% 👈 انگشت دست (52) 1.72% 👌 انگشتان دست-جزئی (56) 1.85% 🖐 انگشتان دست (56) 1.85% 🤝 دست ها (62) 2.05% 👦 شخص (192) 6.36% 🎅 فرد خیالی (245) 8.11% 🙋 ژست شخص (300) 9.93% 🏃 فعالیت شخص (319) 10.56% 🚴 فرد ورزشی (405) 13.41% 👨‍👩‍👧‍👦 خانواده (536) 17.75% 👨‍🍳 نقش شخص (636) 21.06% نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه مردم و بدن | emojiall.com 👣 شخصیت-نماد (7) 0.23% ✍️ پروانه دستی (20) 0.66% 👍 انگشتان دست (40) 1.32% 🛌 استراحت شخص (42) 1.39% 👃 اعضای بدن (52) 1.72% 👈 انگشت دست (52) 1.72% 👌 انگشتان دست-جزئی (56) 1.85% 🖐 انگشتان دست (56) 1.85% 🤝 دست ها (62) 2.05% 👦 شخص (192) 6.36% 🎅 فرد خیالی (245) 8.11% 🙋 ژست شخص (300) 9.93% 🏃 فعالیت شخص (319) 10.56% 🚴 فرد ورزشی (405) 13.41% 👨‍👩‍👧‍👦 خانواده (536) 17.75% 👨‍🍳 نقش شخص (636) 21.06% 👣 شخصیت-نماد (7) 0.23%👣 شخصیت-نماد (7) 0.23% ✍️ پروانه دستی (20) 0.66%✍️ پروانه دستی (20) 0.66% 👍 انگشتان دست (40) 1.32%👍 انگشتان دست (40) 1.32% 🛌 استراحت شخص (42) 1.39%🛌 استراحت شخص (42) 1.39% 👃 اعضای بدن (52) 1.72%👃 اعضای بدن (52) 1.72% 👈 انگشت دست (52) 1.72%👈 انگشت دست (52) 1.72% 👌 انگشتان دست-جزئی (56) 1.85%👌 انگشتان دست-جزئی (56) 1.85% 🖐 انگشتان دست (56) 1.85%🖐 انگشتان دست (56) 1.85% 🤝 دست ها (62) 2.05%🤝 دست ها (62) 2.05% 👦 شخص (192) 6.36%👦 شخص (192) 6.36% 🎅 فرد خیالی (245) 8.11%🎅 فرد خیالی (245) 8.11% 🙋 ژست شخص (300) 9.93%🙋 ژست شخص (300) 9.93% 🏃 فعالیت شخص (319) 10.56%🏃 فعالیت شخص (319) 10.56% 🚴 فرد ورزشی (405) 13.41%🚴 فرد ورزشی (405) 13.41% 👨‍👩‍👧‍👦 خانواده (536) 17.75%👨‍👩‍👧‍👦 خانواده (536) 17.75% 👨‍🍳 نقش شخص (636) 21.06%👨‍🍳 نقش شخص (636) 21.06%