aintسن آگوستین یک بار گفت: "دنیا کتاب است و کسانی که سفر نمی کنند فقط یک صفحه می خوانند." به هر کجا که می خواهید بروید یا هر مکانی که قبلاً سفر کرده اید ، همیشه می توانید Emoji ها را از سفر و مکان ها برای نشان دادن آن مکان ها پیدا کنید. با استفاده از Emojis رنگارنگ تر کنید مجله سفر خود را

زمین حمل و نقل50

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه مسافرت و مکان

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه مسافرت و مکان نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه مسافرت و مکان