تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

aintسن آگوستین یک بار گفت: "دنیا کتاب است و کسانی که سفر نمی کنند فقط یک صفحه می خوانند." به هر کجا که می خواهید بروید یا هر مکانی که قبلاً سفر کرده اید ، همیشه می توانید Emoji ها را از سفر و مکان ها برای نشان دادن آن مکان ها پیدا کنید. با استفاده از Emojis رنگارنگ تر کنید مجله سفر خود را

زمین حمل و نقل49

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه مسافرت و مکان

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه مسافرت و مکان | emojiall.com 🛎️ هتل (4) 0.96% ⛪ مکان-مذهبی (10) 2.39% 🌍 نقشه-مکان (15) 3.59% ✈️ حمل و نقل هوا (19) 4.55% 🚢 آب حمل و نقل (19) 4.55% 🌋 مکان جغرافیایی (23) 5.50% ⛲ مکان دیگر (25) 5.98% 🏗️ مکان سازی (41) 9.81% ⛽ زمین حمل و نقل (74) 17.70% ⌚ زمان (91) 21.77% ☂️ آسمان و هوا (97) 23.21% نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه مسافرت و مکان | emojiall.com 🛎️ هتل (4) 0.96% ⛪ مکان-مذهبی (10) 2.39% 🌍 نقشه-مکان (15) 3.59% ✈️ حمل و نقل هوا (19) 4.55% 🚢 آب حمل و نقل (19) 4.55% 🌋 مکان جغرافیایی (23) 5.50% ⛲ مکان دیگر (25) 5.98% 🏗️ مکان سازی (41) 9.81% ⛽ زمین حمل و نقل (74) 17.70% ⌚ زمان (91) 21.77% ☂️ آسمان و هوا (97) 23.21% 🛎️ هتل (4) 0.96%🛎️ هتل (4) 0.96% ⛪ مکان-مذهبی (10) 2.39%⛪ مکان-مذهبی (10) 2.39% 🌍 نقشه-مکان (15) 3.59%🌍 نقشه-مکان (15) 3.59% ✈️ حمل و نقل هوا (19) 4.55%✈️ حمل و نقل هوا (19) 4.55% 🚢 آب حمل و نقل (19) 4.55%🚢 آب حمل و نقل (19) 4.55% 🌋 مکان جغرافیایی (23) 5.50%🌋 مکان جغرافیایی (23) 5.50% ⛲ مکان دیگر (25) 5.98%⛲ مکان دیگر (25) 5.98% 🏗️ مکان سازی (41) 9.81%🏗️ مکان سازی (41) 9.81% ⛽ زمین حمل و نقل (74) 17.70%⛽ زمین حمل و نقل (74) 17.70% ⌚ زمان (91) 21.77%⌚ زمان (91) 21.77% ☂️ آسمان و هوا (97) 23.21%☂️ آسمان و هوا (97) 23.21%