تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

این فرهنگ لغت نماد Emoji است ، بیش از 200 نماد در انتظار استفاده از آنها هستند. sign علامت حمل و نقل ، ⚠️ هشدار ، ➡️ فلش ، ☯️ دین ، 1️⃣ شماره ...... اگر دوست دارید خاطرات زیادی را پر کنید ، این Emoji ها ممکن است به شما کمک کنند. اگر از تایپ کردن متنفر هستید ، از آنها برای آزاد کردن هر دو دست خود استفاده کنید. یا اگر می خواهید کار خود را منظم تر کنید🧑💻 ، Emoji های شماره بهترین انتخاب شما هستند.

🅰الفانوم39

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه نمادها

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه نمادها | emojiall.com ♀️ جنسیت (9) 2.08% 🚻 نشانه حمل و نقل (21) 4.85% ⚠️ هشدار (23) 5.31% 0️⃣ صفحه کلید (25) 5.77% ☪️ دین (30) 6.93% ♈ زودیاک (37) 8.55% ⏏️ نماد (46) 10.62% ↩️ فلش (49) 11.32% ⚪️ هندسی (54) 12.47% 🅰 الفانوم (63) 14.55% ☑️ نماد دیگر (76) 17.55% نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه نمادها | emojiall.com ♀️ جنسیت (9) 2.08% 🚻 نشانه حمل و نقل (21) 4.85% ⚠️ هشدار (23) 5.31% 0️⃣ صفحه کلید (25) 5.77% ☪️ دین (30) 6.93% ♈ زودیاک (37) 8.55% ⏏️ نماد (46) 10.62% ↩️ فلش (49) 11.32% ⚪️ هندسی (54) 12.47% 🅰 الفانوم (63) 14.55% ☑️ نماد دیگر (76) 17.55% ♀️ جنسیت (9) 2.08%♀️ جنسیت (9) 2.08% 🚻 نشانه حمل و نقل (21) 4.85%🚻 نشانه حمل و نقل (21) 4.85% ⚠️ هشدار (23) 5.31%⚠️ هشدار (23) 5.31% 0️⃣ صفحه کلید (25) 5.77%0️⃣ صفحه کلید (25) 5.77% ☪️ دین (30) 6.93%☪️ دین (30) 6.93% ♈ زودیاک (37) 8.55%♈ زودیاک (37) 8.55% ⏏️ نماد (46) 10.62%⏏️ نماد (46) 10.62% ↩️ فلش (49) 11.32%↩️ فلش (49) 11.32% ⚪️ هندسی (54) 12.47%⚪️ هندسی (54) 12.47% 🅰 الفانوم (63) 14.55%🅰 الفانوم (63) 14.55% ☑️ نماد دیگر (76) 17.55%☑️ نماد دیگر (76) 17.55%