سبک های شکلک پیش فرض به دو سبک شکلک و متن تقسیم می شوند. در زیر پیوندهای نام این دو سبک و تعداد شکلک های موجود است. روی پیوند پیش فرض نام سبک emoji کلیک کنید تا Emoji را در زیر نام سبک emoji پیش فرض مشاهده کنید. در پرونده emoji-data.txt که توسط کنسرسیوم Unicode برای Emoji v1.0 ارائه شده است ، اگر قسمت Default_Emoji_Style متن باشد ، نشانگر متن به طور پیش فرض است ، اگر قسمت Default_Emoji_Style شکلک باشد ، ویژگی ارائه پیش فرض شکلک است. راهنمای کاربر: سبک Emoji پیش فرض چیست؟