سطح شکلک ها به دو سطح L1 و L2 تقسیم می شوند. در زیر پیوندهای نام دو سطح و تعداد شکلک های موجود وجود دارد. برای مشاهده شکلک در زیر نام سطح شکلک ، روی پیوند نام سطح شکلک کلیک کنید. در پرونده emoji-data.txt که توسط کنسرسیوم Unicode برای Emoji v1.0 ارائه شده است ، اگر قسمت Emoji_Level L1 باشد ، شکلک شکلک 1 است ، اگر قسمت Emoji_Level L2 باشد ، شکلک شکلک سطح 2 است. راهنمای کاربر: سطح شکلک چیست؟

  • L1 ( 1275 )
  • L2 ( 710 )