این لیستی از Emoji است که سطح شکلک آن L1 است ، شامل نماد Emoji ، نام کوتاه و نقطه کد.با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.راهنمای کاربر: سطح شکلک چیست؟

نماد ایموجی کدپوینت
#⃣ جلد کلید: # 0023 20E3
0⃣ جلد کلید: 0 0030 20E3
1⃣ جلد کلید: 1 0031 20E3
2⃣ جلد کلید: 2 0032 20E3
3⃣ جلد کلید: 3 0033 20E3
4⃣ جلد کلید: 4 0034 20E3
5⃣ جلد کلید: 5 0035 20E3
6⃣ جلد کلید: 6 0036 20E3
7⃣ جلد کلید: 7 0037 20E3
8⃣ جلد کلید: 8 0038 20E3
9⃣ جلد کلید: 9 0039 20E3
© حق نسخه‌برداری 00A9
©︎ حق نسخه‌برداری 00A9 FE0E
©️ حق نسخه‌برداری 00A9 FE0F
® نشان تجاری ثبت‌شده 00AE
®︎ نشان تجاری ثبت‌شده 00AE FE0E
®️ نشان تجاری ثبت‌شده 00AE FE0F
‼ علامت تعجب دوتایی 203C
‼︎ علامت تعجب دوتایی 203C FE0E
‼️ علامت تعجب دوتایی 203C FE0F
⁉ علامت تعجب و سؤال 2049
⁉︎ علامت تعجب و سؤال 2049 FE0E
⁉️ علامت تعجب و سؤال 2049 FE0F
™ نماد بازرگانی 2122
™︎ نماد بازرگانی 2122 FE0E
™️ نماد بازرگانی 2122 FE0F
ℹ اطلاعات 2139
ℹ︎ اطلاعات 2139 FE0E
ℹ️ اطلاعات 2139 FE0F
↔ پیکان دوطرفه 2194
↔︎ پیکان دوطرفه 2194 FE0E
↔️ پیکان دوطرفه 2194 FE0F
↕ پیکان بالا و پایین 2195
↕︎ پیکان بالا و پایین 2195 FE0E
↕️ پیکان بالا و پایین 2195 FE0F
↖ پیکان بالا چپ 2196
↖︎ پیکان بالا چپ 2196 FE0E
↖️ پیکان بالا چپ 2196 FE0F
↗ پیکان بالا راست 2197
↗︎ پیکان بالا راست 2197 FE0E
↗️ پیکان بالا راست 2197 FE0F
↘ پیکان پایین راست 2198
↘︎ پیکان پایین راست 2198 FE0E
↘️ پیکان پایین راست 2198 FE0F
↙ پیکان پایین چپ 2199
↙︎ پیکان پایین چپ 2199 FE0E
↙️ پیکان پایین چپ 2199 FE0F
↩ پیکان خمیده راست 21A9
↩︎ پیکان خمیده راست 21A9 FE0E
↩️ پیکان خمیده راست 21A9 FE0F
↪ پیکان خمیده چپ 21AA
↪︎ پیکان خمیده چپ 21AA FE0E
↪️ پیکان خمیده چپ 21AA FE0F
⌚ ساعت مچی 231A
⌚︎ ساعت مچی 231A FE0E
⌚️ ساعت مچی 231A FE0F
⌛ ساعت شنی 231B
⌛︎ ساعت شنی 231B FE0E
⌛️ ساعت شنی 231B FE0F
⏩ دکمهٔ سریع به جلو 23E9
⏩︎ دکمهٔ سریع به جلو 23E9 FE0E
⏩️ دکمهٔ سریع به جلو 23E9 FE0F
⏪ دکمهٔ سریع به عقب 23EA
⏪︎ دکمهٔ سریع به عقب 23EA FE0E
⏪️ دکمهٔ سریع به عقب 23EA FE0F
⏫ دکمهٔ سریع به بالا 23EB
⏫︎ دکمهٔ سریع به بالا 23EB FE0E
⏫️ دکمهٔ سریع به بالا 23EB FE0F
⏬ دکمهٔ سریع به پایین 23EC
⏬︎ دکمهٔ سریع به پایین 23EC FE0E
⏬️ دکمهٔ سریع به پایین 23EC FE0F
⏰ ساعت رومیزی 23F0
⏰︎ ساعت رومیزی 23F0 FE0E
⏰️ ساعت رومیزی 23F0 FE0F
⏳ ساعت شنی با شن روان 23F3
⏳︎ ساعت شنی با شن روان 23F3 FE0E
⏳️ ساعت شنی با شن روان 23F3 FE0F
Ⓜ حرف M در دایره 24C2
Ⓜ︎ حرف M در دایره 24C2 FE0E
Ⓜ️ حرف M در دایره 24C2 FE0F
▪ مربع مشکی کوچک 25AA
▪︎ مربع مشکی کوچک 25AA FE0E
▪️ مربع مشکی کوچک 25AA FE0F
▫ مربع سفید کوچک 25AB
▫︎ مربع سفید کوچک 25AB FE0E
▫️ مربع سفید کوچک 25AB FE0F
▶ دکمهٔ پخش 25B6
▶︎ دکمهٔ پخش 25B6 FE0E
▶️ دکمهٔ پخش 25B6 FE0F
◀ دکمهٔ برگرداندن 25C0
◀︎ دکمهٔ برگرداندن 25C0 FE0E
◀️ دکمهٔ برگرداندن 25C0 FE0F
◻ مربع سفید متوسط 25FB
◻︎ مربع سفید متوسط 25FB FE0E
◻️ مربع سفید متوسط 25FB FE0F
◼ مربع مشکی متوسط 25FC
◼︎ مربع مشکی متوسط 25FC FE0E
◼️ مربع مشکی متوسط 25FC FE0F
◽ مربع سفید نسبتاً کوچک 25FD
◽︎ مربع سفید نسبتاً کوچک 25FD FE0E

صفحه‌ها