این لیستی از Emoji است که سطح شکلک آن L2 است ، شامل نماد Emoji ، نام کوتاه و نقطه کد.با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.راهنمای کاربر: سطح شکلک چیست؟

نماد ایموجی کدپوینت
*⃣ جلد کلید: * 002A 20E3
⌨ صفحه‌کلید 2328
⌨︎ صفحه‌کلید 2328 FE0E
⌨️ صفحه‌کلید 2328 FE0F
⏏ دکمهٔ خروج 23CF
⏏︎ دکمهٔ خروج 23CF FE0E
⏏️ دکمهٔ خروج 23CF FE0F
⏭ دکمهٔ آهنگ بعدی 23ED
⏭︎ دکمهٔ آهنگ بعدی 23ED FE0E
⏭️ دکمهٔ آهنگ بعدی 23ED FE0F
⏮ دکمهٔ آهنگ قبلی 23EE
⏮︎ دکمهٔ آهنگ قبلی 23EE FE0E
⏮️ دکمهٔ آهنگ قبلی 23EE FE0F
⏯ دکمهٔ پخش یا مکث 23EF
⏯︎ دکمهٔ پخش یا مکث 23EF FE0E
⏯️ دکمهٔ پخش یا مکث 23EF FE0F
⏱ کرنومتر 23F1
⏱︎ کرنومتر 23F1 FE0E
⏱️ کرنومتر 23F1 FE0F
⏲ تایمر 23F2
⏲︎ تایمر 23F2 FE0E
⏲️ تایمر 23F2 FE0F
⏸ دکمهٔ مکث 23F8
⏸︎ دکمهٔ مکث 23F8 FE0E
⏸️ دکمهٔ مکث 23F8 FE0F
⏹ دکمهٔ توقف 23F9
⏹︎ دکمهٔ توقف 23F9 FE0E
⏹️ دکمهٔ توقف 23F9 FE0F
⏺ دکمهٔ ضبط 23FA
⏺︎ دکمهٔ ضبط 23FA FE0E
⏺️ دکمهٔ ضبط 23FA FE0F
☂ چتر 2602
☂︎ چتر 2602 FE0E
☂️ چتر 2602 FE0F
☃ آدم برفی 2603
☃︎ آدم برفی 2603 FE0E
☃️ آدم برفی 2603 FE0F
☄ ستاره دنباله‌دار 2604
☄︎ ستاره دنباله‌دار 2604 FE0E
☄️ ستاره دنباله‌دار 2604 FE0F
☘ برگ شبدر 2618
☘︎ برگ شبدر 2618 FE0E
☘️ برگ شبدر 2618 FE0F
☠ استخوان صلیبی 2620
☠︎ استخوان صلیبی 2620 FE0E
☠️ استخوان صلیبی 2620 FE0F
☢ رادیواکتیو 2622
☢︎ رادیواکتیو 2622 FE0E
☢️ رادیواکتیو 2622 FE0F
☣ خطر زیستی 2623
☣︎ خطر زیستی 2623 FE0E
☣️ خطر زیستی 2623 FE0F
☦ صلیب ارتدوکسی 2626
☦︎ صلیب ارتدوکسی 2626 FE0E
☦️ صلیب ارتدوکسی 2626 FE0F
☪ هلال و ستاره 262A
☪︎ هلال و ستاره 262A FE0E
☪️ هلال و ستاره 262A FE0F
☮ نماد صلح 262E
☮︎ نماد صلح 262E FE0E
☮️ نماد صلح 262E FE0F
☯ یین و ینگ 262F
☯︎ یین و ینگ 262F FE0E
☯️ یین و ینگ 262F FE0F
☸ چرخ دارما 2638
☸︎ چرخ دارما 2638 FE0E
☸️ چرخ دارما 2638 FE0F
☹ اخمو 2639
☹︎ اخمو 2639 FE0E
☹️ اخمو 2639 FE0F
⚒ چکش و کلنگ 2692
⚒︎ چکش و کلنگ 2692 FE0E
⚒️ چکش و کلنگ 2692 FE0F
⚔ شمشیرهای ضرب‌دری 2694
⚔︎ شمشیرهای ضرب‌دری 2694 FE0E
⚔️ شمشیرهای ضرب‌دری 2694 FE0F
⚖ ترازو 2696
⚖︎ ترازو 2696 FE0E
⚖️ ترازو 2696 FE0F
⚗ انبیق 2697
⚗︎ انبیق 2697 FE0E
⚗️ انبیق 2697 FE0F
⚙ چرخ‌دنده 2699
⚙︎ چرخ‌دنده 2699 FE0E
⚙️ چرخ‌دنده 2699 FE0F
⚛ نماد اتم 269B
⚛︎ نماد اتم 269B FE0E
⚛️ نماد اتم 269B FE0F
⚜ نماد گل زنبق 269C
⚜︎ نماد گل زنبق 269C FE0E
⚜️ نماد گل زنبق 269C FE0F
⚰ تابوت 26B0
⚰︎ تابوت 26B0 FE0E
⚰️ تابوت 26B0 FE0F
⚱ خاکستردان 26B1
⚱︎ خاکستردان 26B1 FE0E
⚱️ خاکستردان 26B1 FE0F
⛈ ابر با رعدوبرق و باران 26C8
⛈︎ ابر با رعدوبرق و باران 26C8 FE0E
⛈️ ابر با رعدوبرق و باران 26C8 FE0F

صفحه‌ها