این لیستی از Emoji است که وضعیت اصلاح کننده شکلک آن هیچ است ، شامل نماد Emoji ، نام کوتاه و نقطه کد.با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.راهنمای کاربر: وضعیت ویرایش Emoji چیست؟

نماد ایموجی کدپوینت
#⃣ جلد کلید: # 0023 20E3
*⃣ جلد کلید: * 002A 20E3
0⃣ جلد کلید: 0 0030 20E3
1⃣ جلد کلید: 1 0031 20E3
2⃣ جلد کلید: 2 0032 20E3
3⃣ جلد کلید: 3 0033 20E3
4⃣ جلد کلید: 4 0034 20E3
5⃣ جلد کلید: 5 0035 20E3
6⃣ جلد کلید: 6 0036 20E3
7⃣ جلد کلید: 7 0037 20E3
8⃣ جلد کلید: 8 0038 20E3
9⃣ جلد کلید: 9 0039 20E3
© حق نسخه‌برداری 00A9
©︎ حق نسخه‌برداری 00A9 FE0E
©️ حق نسخه‌برداری 00A9 FE0F
® نشان تجاری ثبت‌شده 00AE
®︎ نشان تجاری ثبت‌شده 00AE FE0E
®️ نشان تجاری ثبت‌شده 00AE FE0F
‼ علامت تعجب دوتایی 203C
‼︎ علامت تعجب دوتایی 203C FE0E
‼️ علامت تعجب دوتایی 203C FE0F
⁉ علامت تعجب و سؤال 2049
⁉︎ علامت تعجب و سؤال 2049 FE0E
⁉️ علامت تعجب و سؤال 2049 FE0F
™ نماد بازرگانی 2122
™︎ نماد بازرگانی 2122 FE0E
™️ نماد بازرگانی 2122 FE0F
ℹ اطلاعات 2139
ℹ︎ اطلاعات 2139 FE0E
ℹ️ اطلاعات 2139 FE0F
↔ پیکان دوطرفه 2194
↔︎ پیکان دوطرفه 2194 FE0E
↔️ پیکان دوطرفه 2194 FE0F
↕ پیکان بالا و پایین 2195
↕︎ پیکان بالا و پایین 2195 FE0E
↕️ پیکان بالا و پایین 2195 FE0F
↖ پیکان بالا چپ 2196
↖︎ پیکان بالا چپ 2196 FE0E
↖️ پیکان بالا چپ 2196 FE0F
↗ پیکان بالا راست 2197
↗︎ پیکان بالا راست 2197 FE0E
↗️ پیکان بالا راست 2197 FE0F
↘ پیکان پایین راست 2198
↘︎ پیکان پایین راست 2198 FE0E
↘️ پیکان پایین راست 2198 FE0F
↙ پیکان پایین چپ 2199
↙︎ پیکان پایین چپ 2199 FE0E
↙️ پیکان پایین چپ 2199 FE0F
↩ پیکان خمیده راست 21A9
↩︎ پیکان خمیده راست 21A9 FE0E
↩️ پیکان خمیده راست 21A9 FE0F
↪ پیکان خمیده چپ 21AA
↪︎ پیکان خمیده چپ 21AA FE0E
↪️ پیکان خمیده چپ 21AA FE0F
⌚ ساعت مچی 231A
⌚︎ ساعت مچی 231A FE0E
⌚️ ساعت مچی 231A FE0F
⌛ ساعت شنی 231B
⌛︎ ساعت شنی 231B FE0E
⌛️ ساعت شنی 231B FE0F
⌨ صفحه‌کلید 2328
⌨︎ صفحه‌کلید 2328 FE0E
⌨️ صفحه‌کلید 2328 FE0F
⏏ دکمهٔ خروج 23CF
⏏︎ دکمهٔ خروج 23CF FE0E
⏏️ دکمهٔ خروج 23CF FE0F
⏩ دکمهٔ سریع به جلو 23E9
⏩︎ دکمهٔ سریع به جلو 23E9 FE0E
⏩️ دکمهٔ سریع به جلو 23E9 FE0F
⏪ دکمهٔ سریع به عقب 23EA
⏪︎ دکمهٔ سریع به عقب 23EA FE0E
⏪️ دکمهٔ سریع به عقب 23EA FE0F
⏫ دکمهٔ سریع به بالا 23EB
⏫︎ دکمهٔ سریع به بالا 23EB FE0E
⏫️ دکمهٔ سریع به بالا 23EB FE0F
⏬ دکمهٔ سریع به پایین 23EC
⏬︎ دکمهٔ سریع به پایین 23EC FE0E
⏬️ دکمهٔ سریع به پایین 23EC FE0F
⏭ دکمهٔ آهنگ بعدی 23ED
⏭︎ دکمهٔ آهنگ بعدی 23ED FE0E
⏭️ دکمهٔ آهنگ بعدی 23ED FE0F
⏮ دکمهٔ آهنگ قبلی 23EE
⏮︎ دکمهٔ آهنگ قبلی 23EE FE0E
⏮️ دکمهٔ آهنگ قبلی 23EE FE0F
⏯ دکمهٔ پخش یا مکث 23EF
⏯︎ دکمهٔ پخش یا مکث 23EF FE0E
⏯️ دکمهٔ پخش یا مکث 23EF FE0F
⏰ ساعت رومیزی 23F0
⏰︎ ساعت رومیزی 23F0 FE0E
⏰️ ساعت رومیزی 23F0 FE0F
⏱ کرنومتر 23F1
⏱︎ کرنومتر 23F1 FE0E
⏱️ کرنومتر 23F1 FE0F
⏲ تایمر 23F2
⏲︎ تایمر 23F2 FE0E
⏲️ تایمر 23F2 FE0F
⏳ ساعت شنی با شن روان 23F3
⏳︎ ساعت شنی با شن روان 23F3 FE0E
⏳️ ساعت شنی با شن روان 23F3 FE0F
⏸ دکمهٔ مکث 23F8

صفحه‌ها