تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

Emoji نسخه 12.0 در سال 2019 منتشر شد و شامل نمادهای Emoji زیر است:

با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.

راهنمای کاربر: نسخه Emoji چیست؟

نماد ایموجی کدپوینت
🐕‍🦺 سگ کمکی 1F415 200D 1F9BA
👨‍🦯 مرد با عصای سفید 1F468 200D 1F9AF
👨‍🦼 مرد در صندلی چرخ‌دار برقی 1F468 200D 1F9BC
👨‍🦽 مرد در صندلی چرخ‌دار دستی 1F468 200D 1F9BD
👨🏻‍🦯 مرد با عصای سفید: پوست سفید 1F468 1F3FB 200D 1F9AF
👨🏻‍🦼 مرد در صندلی چرخ‌دار برقی: پوست سفید 1F468 1F3FB 200D 1F9BC
👨🏻‍🦽 مرد در صندلی چرخ‌دار دستی: پوست سفید 1F468 1F3FB 200D 1F9BD
👨🏼‍🤝‍👨🏻 دو مرد دست در دست: پوست روشن،‏ پوست سفید 1F468 1F3FC 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FB
👨🏼‍🦯 مرد با عصای سفید: پوست روشن 1F468 1F3FC 200D 1F9AF
👨🏼‍🦼 مرد در صندلی چرخ‌دار برقی: پوست روشن 1F468 1F3FC 200D 1F9BC
👨🏼‍🦽 مرد در صندلی چرخ‌دار دستی: پوست روشن 1F468 1F3FC 200D 1F9BD
👨🏽‍🤝‍👨🏻 دو مرد دست در دست: پوست طلایی،‏ پوست سفید 1F468 1F3FD 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FB
👨🏽‍🤝‍👨🏼 دو مرد دست در دست: پوست طلایی،‏ پوست روشن 1F468 1F3FD 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FC
👨🏽‍🦯 مرد با عصای سفید: پوست طلایی 1F468 1F3FD 200D 1F9AF
👨🏽‍🦼 مرد در صندلی چرخ‌دار برقی: پوست طلایی 1F468 1F3FD 200D 1F9BC
👨🏽‍🦽 مرد در صندلی چرخ‌دار دستی: پوست طلایی 1F468 1F3FD 200D 1F9BD
👨🏾‍🤝‍👨🏻 دو مرد دست در دست: پوست گندمی،‏ پوست سفید 1F468 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FB
👨🏾‍🤝‍👨🏼 دو مرد دست در دست: پوست گندمی،‏ پوست روشن 1F468 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FC
👨🏾‍🤝‍👨🏽 دو مرد دست در دست: پوست گندمی،‏ پوست طلایی 1F468 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FD
👨🏾‍🦯 مرد با عصای سفید: پوست گندمی 1F468 1F3FE 200D 1F9AF
👨🏾‍🦼 مرد در صندلی چرخ‌دار برقی: پوست گندمی 1F468 1F3FE 200D 1F9BC
👨🏾‍🦽 مرد در صندلی چرخ‌دار دستی: پوست گندمی 1F468 1F3FE 200D 1F9BD
👨🏿‍🤝‍👨🏻 دو مرد دست در دست: پوست آبنوسی،‏ پوست سفید 1F468 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FB
👨🏿‍🤝‍👨🏼 دو مرد دست در دست: پوست آبنوسی،‏ پوست روشن 1F468 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FC
👨🏿‍🤝‍👨🏽 دو مرد دست در دست: پوست آبنوسی،‏ پوست طلایی 1F468 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FD
👨🏿‍🤝‍👨🏾 دو مرد دست در دست: پوست آبنوسی،‏ پوست گندمی 1F468 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FE
👨🏿‍🦯 مرد با عصای سفید: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 1F9AF
👨🏿‍🦼 مرد در صندلی چرخ‌دار برقی: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 1F9BC
👨🏿‍🦽 مرد در صندلی چرخ‌دار دستی: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 1F9BD
👩‍🦯 زن با عصای سفید 1F469 200D 1F9AF
👩‍🦼 زن در صندلی چرخ‌دار برقی 1F469 200D 1F9BC
👩‍🦽 زن در صندلی چرخ‌دار دستی 1F469 200D 1F9BD
👩🏻‍🤝‍👨🏼 زن و مرد دست در‌ دست: پوست سفید،‏ پوست روشن 1F469 1F3FB 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FC
👩🏻‍🤝‍👨🏽 زن و مرد دست در‌ دست: پوست سفید،‏ پوست طلایی 1F469 1F3FB 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FD
👩🏻‍🤝‍👨🏾 زن و مرد دست در‌ دست: پوست سفید،‏ پوست گندمی 1F469 1F3FB 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FE
👩🏻‍🤝‍👨🏿 زن و مرد دست در‌ دست: پوست سفید،‏ پوست آبنوسی 1F469 1F3FB 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FF
👩🏻‍🦯 زن با عصای سفید: پوست سفید 1F469 1F3FB 200D 1F9AF
👩🏻‍🦼 زن در صندلی چرخ‌دار برقی: پوست سفید 1F469 1F3FB 200D 1F9BC
👩🏻‍🦽 زن در صندلی چرخ‌دار دستی: پوست سفید 1F469 1F3FB 200D 1F9BD
👩🏼‍🤝‍👨🏻 زن و مرد دست در‌ دست: پوست روشن،‏ پوست سفید 1F469 1F3FC 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FB
👩🏼‍🤝‍👨🏽 زن و مرد دست در‌ دست: پوست روشن،‏ پوست طلایی 1F469 1F3FC 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FD
👩🏼‍🤝‍👨🏾 زن و مرد دست در‌ دست: پوست روشن،‏ پوست گندمی 1F469 1F3FC 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FE
👩🏼‍🤝‍👨🏿 زن و مرد دست در‌ دست: پوست روشن،‏ پوست آبنوسی 1F469 1F3FC 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FF
👩🏼‍🤝‍👩🏻 دو زن دست در دست: پوست روشن،‏ پوست سفید 1F469 1F3FC 200D 1F91D 200D 1F469 1F3FB
👩🏼‍🦯 زن با عصای سفید: پوست روشن 1F469 1F3FC 200D 1F9AF
👩🏼‍🦼 زن در صندلی چرخ‌دار برقی: پوست روشن 1F469 1F3FC 200D 1F9BC
👩🏼‍🦽 زن در صندلی چرخ‌دار دستی: پوست روشن 1F469 1F3FC 200D 1F9BD
👩🏽‍🤝‍👨🏻 زن و مرد دست در‌ دست: پوست طلایی،‏ پوست سفید 1F469 1F3FD 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FB
👩🏽‍🤝‍👨🏼 زن و مرد دست در‌ دست: پوست طلایی،‏ پوست روشن 1F469 1F3FD 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FC
👩🏽‍🤝‍👨🏾 زن و مرد دست در‌ دست: پوست طلایی،‏ پوست گندمی 1F469 1F3FD 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FE
👩🏽‍🤝‍👨🏿 زن و مرد دست در‌ دست: پوست طلایی،‏ پوست آبنوسی 1F469 1F3FD 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FF
👩🏽‍🤝‍👩🏻 دو زن دست در دست: پوست طلایی،‏ پوست سفید 1F469 1F3FD 200D 1F91D 200D 1F469 1F3FB
👩🏽‍🤝‍👩🏼 دو زن دست در دست: پوست طلایی،‏ پوست روشن 1F469 1F3FD 200D 1F91D 200D 1F469 1F3FC
👩🏽‍🦯 زن با عصای سفید: پوست طلایی 1F469 1F3FD 200D 1F9AF
👩🏽‍🦼 زن در صندلی چرخ‌دار برقی: پوست طلایی 1F469 1F3FD 200D 1F9BC
👩🏽‍🦽 زن در صندلی چرخ‌دار دستی: پوست طلایی 1F469 1F3FD 200D 1F9BD
👩🏾‍🤝‍👨🏻 زن و مرد دست در‌ دست: پوست گندمی،‏ پوست سفید 1F469 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FB
👩🏾‍🤝‍👨🏼 زن و مرد دست در‌ دست: پوست گندمی،‏ پوست روشن 1F469 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FC
👩🏾‍🤝‍👨🏽 زن و مرد دست در‌ دست: پوست گندمی،‏ پوست طلایی 1F469 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FD
👩🏾‍🤝‍👨🏿 زن و مرد دست در‌ دست: پوست گندمی،‏ پوست آبنوسی 1F469 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FF
👩🏾‍🤝‍👩🏻 دو زن دست در دست: پوست گندمی،‏ پوست سفید 1F469 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F469 1F3FB
👩🏾‍🤝‍👩🏼 دو زن دست در دست: پوست گندمی،‏ پوست روشن 1F469 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F469 1F3FC
👩🏾‍🤝‍👩🏽 دو زن دست در دست: پوست گندمی،‏ پوست طلایی 1F469 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F469 1F3FD
👩🏾‍🦯 زن با عصای سفید: پوست گندمی 1F469 1F3FE 200D 1F9AF
👩🏾‍🦼 زن در صندلی چرخ‌دار برقی: پوست گندمی 1F469 1F3FE 200D 1F9BC
👩🏾‍🦽 زن در صندلی چرخ‌دار دستی: پوست گندمی 1F469 1F3FE 200D 1F9BD
👩🏿‍🤝‍👨🏻 زن و مرد دست در‌ دست: پوست آبنوسی،‏ پوست سفید 1F469 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FB
👩🏿‍🤝‍👨🏼 زن و مرد دست در‌ دست: پوست آبنوسی،‏ پوست روشن 1F469 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FC
👩🏿‍🤝‍👨🏽 زن و مرد دست در‌ دست: پوست آبنوسی،‏ پوست طلایی 1F469 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FD
👩🏿‍🤝‍👨🏾 زن و مرد دست در‌ دست: پوست آبنوسی،‏ پوست گندمی 1F469 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FE
👩🏿‍🤝‍👩🏻 دو زن دست در دست: پوست آبنوسی،‏ پوست سفید 1F469 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F469 1F3FB
👩🏿‍🤝‍👩🏼 دو زن دست در دست: پوست آبنوسی،‏ پوست روشن 1F469 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F469 1F3FC
👩🏿‍🤝‍👩🏽 دو زن دست در دست: پوست آبنوسی،‏ پوست طلایی 1F469 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F469 1F3FD
👩🏿‍🤝‍👩🏾 دو زن دست در دست: پوست آبنوسی،‏ پوست گندمی 1F469 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F469 1F3FE
👩🏿‍🦯 زن با عصای سفید: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 1F9AF
👩🏿‍🦼 زن در صندلی چرخ‌دار برقی: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 1F9BC
👩🏿‍🦽 زن در صندلی چرخ‌دار دستی: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 1F9BD
👫🏻 زن و مرد دست در‌ دست: پوست سفید 1F46B 1F3FB
👫🏼 زن و مرد دست در‌ دست: پوست روشن 1F46B 1F3FC
👫🏽 زن و مرد دست در‌ دست: پوست طلایی 1F46B 1F3FD
👫🏾 زن و مرد دست در‌ دست: پوست گندمی 1F46B 1F3FE
👫🏿 زن و مرد دست در‌ دست: پوست آبنوسی 1F46B 1F3FF
👬🏻 دو مرد دست در دست: پوست سفید 1F46C 1F3FB
👬🏼 دو مرد دست در دست: پوست روشن 1F46C 1F3FC
👬🏽 دو مرد دست در دست: پوست طلایی 1F46C 1F3FD
👬🏾 دو مرد دست در دست: پوست گندمی 1F46C 1F3FE
👬🏿 دو مرد دست در دست: پوست آبنوسی 1F46C 1F3FF
👭🏻 دو زن دست در دست: پوست سفید 1F46D 1F3FB
👭🏼 دو زن دست در دست: پوست روشن 1F46D 1F3FC
👭🏽 دو زن دست در دست: پوست طلایی 1F46D 1F3FD
👭🏾 دو زن دست در دست: پوست گندمی 1F46D 1F3FE
👭🏿 دو زن دست در دست: پوست آبنوسی 1F46D 1F3FF
🛕 معبد هندو 1F6D5
🛺 اتوریکشا 1F6FA
🟠 دایره نارنجی 1F7E0
🟡 دایره زرد 1F7E1
🟢 دایره سبز 1F7E2
🟣 دایره بنفش 1F7E3
🟤 دایره قهوه‌ای 1F7E4
🟥 مربع سرخ 1F7E5
🟦 مربع آبی 1F7E6
🟧 مربع نارنجی 1F7E7
🟨 مربع زرد 1F7E8
🟩 مربع سبز 1F7E9
🟪 مربع بنفش 1F7EA
🟫 مربع قهوه‌ای 1F7EB
🤍 قلب سفید 1F90D
🤎 قلب قهوه‌ای 1F90E
🤏 دست در حال نیشگون گرفتن 1F90F
🤏🏻 دست در حال نیشگون گرفتن: پوست سفید 1F90F 1F3FB
🤏🏼 دست در حال نیشگون گرفتن: پوست روشن 1F90F 1F3FC
🤏🏽 دست در حال نیشگون گرفتن: پوست طلایی 1F90F 1F3FD
🤏🏾 دست در حال نیشگون گرفتن: پوست گندمی 1F90F 1F3FE
🤏🏿 دست در حال نیشگون گرفتن: پوست آبنوسی 1F90F 1F3FF
🤿 ماسک غواصی 1F93F
🥱 صورت خمیازه‌کش 1F971
🥻 ساری 1F97B
🦥 تنبل 1F9A5
🦦 سمور آبی 1F9A6
🦧 اورانگوتان 1F9A7
🦨 راسو 1F9A8
🦩 فلامینگو 1F9A9
🦪 صدف خوراکی 1F9AA
🦮 سگ راهنما 1F9AE
🦯 عصای سفید 1F9AF
🦺 جلیقه ایمنی 1F9BA
🦻 سمعک در گوش 1F9BB
🦻🏻 سمعک در گوش: پوست سفید 1F9BB 1F3FB
🦻🏼 سمعک در گوش: پوست روشن 1F9BB 1F3FC
🦻🏽 سمعک در گوش: پوست طلایی 1F9BB 1F3FD
🦻🏾 سمعک در گوش: پوست گندمی 1F9BB 1F3FE
🦻🏿 سمعک در گوش: پوست آبنوسی 1F9BB 1F3FF
🦼 صندلی چرخ‌دار برقی 1F9BC
🦽 صندلی چرخ‌دار دستی 1F9BD
🦾 بازوی مکانیکی 1F9BE
🦿 پای مکانیکی 1F9BF
🧃 پاکت نوشیدنی 1F9C3
🧄 سیر 1F9C4
🧅 پیاز 1F9C5
🧆 فلافل 1F9C6
🧇 وافل 1F9C7
🧈 کره 1F9C8
🧉 ماته 1F9C9
🧊 قالب یخ 1F9CA
🧍 آدم ایستاده 1F9CD
🧍‍♀️ زن ایستاده 1F9CD 200D 2640 FE0F
🧍‍♂️ مرد ایستاده 1F9CD 200D 2642 FE0F
🧍🏻 آدم ایستاده: پوست سفید 1F9CD 1F3FB
🧍🏻‍♀️ زن ایستاده: پوست سفید 1F9CD 1F3FB 200D 2640 FE0F
🧍🏻‍♂️ مرد ایستاده: پوست سفید 1F9CD 1F3FB 200D 2642 FE0F
🧍🏼 آدم ایستاده: پوست روشن 1F9CD 1F3FC
🧍🏼‍♀️ زن ایستاده: پوست روشن 1F9CD 1F3FC 200D 2640 FE0F
🧍🏼‍♂️ مرد ایستاده: پوست روشن 1F9CD 1F3FC 200D 2642 FE0F
🧍🏽 آدم ایستاده: پوست طلایی 1F9CD 1F3FD
🧍🏽‍♀️ زن ایستاده: پوست طلایی 1F9CD 1F3FD 200D 2640 FE0F
🧍🏽‍♂️ مرد ایستاده: پوست طلایی 1F9CD 1F3FD 200D 2642 FE0F
🧍🏾 آدم ایستاده: پوست گندمی 1F9CD 1F3FE
🧍🏾‍♀️ زن ایستاده: پوست گندمی 1F9CD 1F3FE 200D 2640 FE0F
🧍🏾‍♂️ مرد ایستاده: پوست گندمی 1F9CD 1F3FE 200D 2642 FE0F
🧍🏿 آدم ایستاده: پوست آبنوسی 1F9CD 1F3FF
🧍🏿‍♀️ زن ایستاده: پوست آبنوسی 1F9CD 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧍🏿‍♂️ مرد ایستاده: پوست آبنوسی 1F9CD 1F3FF 200D 2642 FE0F
🧎 آدم زانوزده 1F9CE
🧎‍♀️ زن زانوزده 1F9CE 200D 2640 FE0F
🧎‍♂️ مرد زانوزده 1F9CE 200D 2642 FE0F
🧎🏻 آدم زانوزده: پوست سفید 1F9CE 1F3FB
🧎🏻‍♀️ زن زانوزده: پوست سفید 1F9CE 1F3FB 200D 2640 FE0F
🧎🏻‍♂️ مرد زانوزده: پوست سفید 1F9CE 1F3FB 200D 2642 FE0F
🧎🏼 آدم زانوزده: پوست روشن 1F9CE 1F3FC
🧎🏼‍♀️ زن زانوزده: پوست روشن 1F9CE 1F3FC 200D 2640 FE0F
🧎🏼‍♂️ مرد زانوزده: پوست روشن 1F9CE 1F3FC 200D 2642 FE0F
🧎🏽 آدم زانوزده: پوست طلایی 1F9CE 1F3FD
🧎🏽‍♀️ زن زانوزده: پوست طلایی 1F9CE 1F3FD 200D 2640 FE0F
🧎🏽‍♂️ مرد زانوزده: پوست طلایی 1F9CE 1F3FD 200D 2642 FE0F
🧎🏾 آدم زانوزده: پوست گندمی 1F9CE 1F3FE
🧎🏾‍♀️ زن زانوزده: پوست گندمی 1F9CE 1F3FE 200D 2640 FE0F
🧎🏾‍♂️ مرد زانوزده: پوست گندمی 1F9CE 1F3FE 200D 2642 FE0F
🧎🏿 آدم زانوزده: پوست آبنوسی 1F9CE 1F3FF
🧎🏿‍♀️ زن زانوزده: پوست آبنوسی 1F9CE 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧎🏿‍♂️ مرد زانوزده: پوست آبنوسی 1F9CE 1F3FF 200D 2642 FE0F
🧏 آدم ناشنوا 1F9CF
🧏‍♀️ زن ناشنوا 1F9CF 200D 2640 FE0F
🧏‍♂️ مرد ناشنوا 1F9CF 200D 2642 FE0F
🧏🏻 آدم ناشنوا: پوست سفید 1F9CF 1F3FB
🧏🏻‍♀️ زن ناشنوا: پوست سفید 1F9CF 1F3FB 200D 2640 FE0F
🧏🏻‍♂️ مرد ناشنوا: پوست سفید 1F9CF 1F3FB 200D 2642 FE0F
🧏🏼 آدم ناشنوا: پوست روشن 1F9CF 1F3FC
🧏🏼‍♀️ زن ناشنوا: پوست روشن 1F9CF 1F3FC 200D 2640 FE0F
🧏🏼‍♂️ مرد ناشنوا: پوست روشن 1F9CF 1F3FC 200D 2642 FE0F
🧏🏽 آدم ناشنوا: پوست طلایی 1F9CF 1F3FD
🧏🏽‍♀️ زن ناشنوا: پوست طلایی 1F9CF 1F3FD 200D 2640 FE0F
🧏🏽‍♂️ مرد ناشنوا: پوست طلایی 1F9CF 1F3FD 200D 2642 FE0F
🧏🏾 آدم ناشنوا: پوست گندمی 1F9CF 1F3FE
🧏🏾‍♀️ زن ناشنوا: پوست گندمی 1F9CF 1F3FE 200D 2640 FE0F
🧏🏾‍♂️ مرد ناشنوا: پوست گندمی 1F9CF 1F3FE 200D 2642 FE0F
🧏🏿 آدم ناشنوا: پوست آبنوسی 1F9CF 1F3FF
🧏🏿‍♀️ زن ناشنوا: پوست آبنوسی 1F9CF 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧏🏿‍♂️ مرد ناشنوا: پوست آبنوسی 1F9CF 1F3FF 200D 2642 FE0F
🧑‍🤝‍🧑 اشخاصی دست در دست هم 1F9D1 200D 1F91D 200D 1F9D1
🧑🏻‍🤝‍🧑🏻 اشخاصی دست در دست هم: پوست سفید 1F9D1 1F3FB 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FB
🧑🏼‍🤝‍🧑🏻 اشخاصی دست در دست هم: پوست روشن،‏ پوست سفید 1F9D1 1F3FC 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FB
🧑🏼‍🤝‍🧑🏼 اشخاصی دست در دست هم: پوست روشن 1F9D1 1F3FC 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FC
🧑🏽‍🤝‍🧑🏻 اشخاصی دست در دست هم: پوست طلایی،‏ پوست سفید 1F9D1 1F3FD 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FB
🧑🏽‍🤝‍🧑🏼 اشخاصی دست در دست هم: پوست طلایی،‏ پوست روشن 1F9D1 1F3FD 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FC
🧑🏽‍🤝‍🧑🏽 اشخاصی دست در دست هم: پوست طلایی 1F9D1 1F3FD 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FD
🧑🏾‍🤝‍🧑🏻 اشخاصی دست در دست هم: پوست گندمی،‏ پوست سفید 1F9D1 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FB
🧑🏾‍🤝‍🧑🏼 اشخاصی دست در دست هم: پوست گندمی،‏ پوست روشن 1F9D1 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FC
🧑🏾‍🤝‍🧑🏽 اشخاصی دست در دست هم: پوست گندمی،‏ پوست طلایی 1F9D1 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FD
🧑🏾‍🤝‍🧑🏾 اشخاصی دست در دست هم: پوست گندمی 1F9D1 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FE
🧑🏿‍🤝‍🧑🏻 اشخاصی دست در دست هم: پوست آبنوسی،‏ پوست سفید 1F9D1 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FB
🧑🏿‍🤝‍🧑🏼 اشخاصی دست در دست هم: پوست آبنوسی،‏ پوست روشن 1F9D1 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FC
🧑🏿‍🤝‍🧑🏽 اشخاصی دست در دست هم: پوست آبنوسی،‏ پوست طلایی 1F9D1 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FD
🧑🏿‍🤝‍🧑🏾 اشخاصی دست در دست هم: پوست آبنوسی،‏ پوست گندمی 1F9D1 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FE
🧑🏿‍🤝‍🧑🏿 اشخاصی دست در دست هم: پوست آبنوسی 1F9D1 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FF
🩰 کفش باله 1FA70
🩱 مایو یک‌تکه 1FA71
🩲 شورت اسلیپ 1FA72
🩳 شلوارک 1FA73
🩸 قطره خون 1FA78
🩹 چسب زخم 1FA79
🩺 گوشی پزشکی 1FA7A
🪀 یویو 1FA80
🪁 بادبادک 1FA81
🪂 چتر نجات 1FA82
🪐 سیاره حلقه‌دار 1FA90
🪑 صندلی 1FA91
🪒 ریش‌تراش 1FA92
🪓 تبر 1FA93
🪔 چراغ دایا 1FA94
🪕 بانجو 1FA95