این لیستی از توالی های Emoji ZWJ (اتصال دهنده عرض صفر) است که دسته آن خانواده است ، از جمله Emoji ، نام کوتاه و کد کد. با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.راهنمای کاربر: دنباله‌های ZWJ ایموجی چیست؟

نماد ایموجی کدپوینت
👨‍❤️‍👨 زوج عاشق: مرد،‏ مرد 1F468 200D 2764 FE0F 200D 1F468
👨‍❤️‍💋‍👨 بوسه: مرد،‏ مرد 1F468 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468
👨‍👦 خانواده: مرد،‏ پسر 1F468 200D 1F466
👨‍👦‍👦 خانواده: مرد،‏ پسر، و پسر 1F468 200D 1F466 200D 1F466
👨‍👧 خانواده: مرد،‏ دختر 1F468 200D 1F467
👨‍👧‍👦 خانواده: مرد،‏ دختر، و پسر 1F468 200D 1F467 200D 1F466
👨‍👧‍👧 خانواده: مرد،‏ دختر، و دختر 1F468 200D 1F467 200D 1F467
👨‍👨‍👦 خانواده: مرد،‏ مرد، و پسر 1F468 200D 1F468 200D 1F466
👨‍👨‍👦‍👦 خانواده: مرد،‏ مرد،‏ پسر، و پسر 1F468 200D 1F468 200D 1F466 200D 1F466
👨‍👨‍👧 خانواده: مرد،‏ مرد، و دختر 1F468 200D 1F468 200D 1F467
👨‍👨‍👧‍👦 خانواده: مرد،‏ مرد،‏ دختر، و پسر 1F468 200D 1F468 200D 1F467 200D 1F466
👨‍👨‍👧‍👧 خانواده: مرد،‏ مرد،‏ دختر، و دختر 1F468 200D 1F468 200D 1F467 200D 1F467
👨‍👩‍👦 خانواده: مرد،‏ زن، و پسر 1F468 200D 1F469 200D 1F466
👨‍👩‍👦‍👦 خانواده: مرد،‏ زن،‏ پسر، و پسر 1F468 200D 1F469 200D 1F466 200D 1F466
👨‍👩‍👧 خانواده: مرد،‏ زن، و دختر 1F468 200D 1F469 200D 1F467
👨‍👩‍👧‍👦 خانواده: مرد،‏ زن،‏ دختر، و پسر 1F468 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F466
👨‍👩‍👧‍👧 خانواده: مرد،‏ زن،‏ دختر، و دختر 1F468 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F467
👨🏻‍❤️‍👨🏻 زوج عاشق: مرد،‏ مرد، و پوست سفید 1F468 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FB
👨🏻‍❤️‍👨🏼 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست روشن 1F468 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FC
👨🏻‍❤️‍👨🏽 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست طلایی 1F468 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FD
👨🏻‍❤️‍👨🏾 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست گندمی 1F468 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FE
👨🏻‍❤️‍👨🏿 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست آبنوسی 1F468 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FF
👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏻 بوسه: مرد،‏ مرد، و پوست سفید 1F468 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FB
👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏼 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست روشن 1F468 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FC
👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏽 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست طلایی 1F468 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FD
👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏾 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست گندمی 1F468 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FE
👨🏻‍❤️‍💋‍👨🏿 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست آبنوسی 1F468 1F3FB 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FF
👨🏻‍🤝‍👨🏼 دو مرد دست در دست: پوست سفید،‏ پوست روشن 1F468 1F3FB 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FC
👨🏻‍🤝‍👨🏽 دو مرد دست در دست: پوست سفید،‏ پوست طلایی 1F468 1F3FB 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FD
👨🏻‍🤝‍👨🏾 دو مرد دست در دست: پوست سفید،‏ پوست گندمی 1F468 1F3FB 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FE
👨🏻‍🤝‍👨🏿 دو مرد دست در دست: پوست سفید،‏ پوست آبنوسی 1F468 1F3FB 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FF
👨🏼‍❤️‍👨🏻 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست سفید 1F468 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FB
👨🏼‍❤️‍👨🏼 زوج عاشق: مرد،‏ مرد، و پوست روشن 1F468 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FC
👨🏼‍❤️‍👨🏽 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست طلایی 1F468 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FD
👨🏼‍❤️‍👨🏾 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست گندمی 1F468 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FE
👨🏼‍❤️‍👨🏿 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی 1F468 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FF
👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏻 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست سفید 1F468 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FB
👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏼 بوسه: مرد،‏ مرد، و پوست روشن 1F468 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FC
👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏽 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست طلایی 1F468 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FD
👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏾 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست گندمی 1F468 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FE
👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏿 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی 1F468 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FF
👨🏼‍🤝‍👨🏻 دو مرد دست در دست: پوست روشن،‏ پوست سفید 1F468 1F3FC 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FB
👨🏼‍🤝‍👨🏽 دو مرد دست در دست: پوست روشن،‏ پوست طلایی 1F468 1F3FC 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FD
👨🏼‍🤝‍👨🏾 دو مرد دست در دست: پوست روشن،‏ پوست گندمی 1F468 1F3FC 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FE
👨🏼‍🤝‍👨🏿 دو مرد دست در دست: پوست روشن،‏ پوست آبنوسی 1F468 1F3FC 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FF
👨🏽‍❤️‍👨🏻 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست سفید 1F468 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FB
👨🏽‍❤️‍👨🏼 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست روشن 1F468 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FC
👨🏽‍❤️‍👨🏽 زوج عاشق: مرد،‏ مرد، و پوست طلایی 1F468 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FD
👨🏽‍❤️‍👨🏾 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست گندمی 1F468 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FE
👨🏽‍❤️‍👨🏿 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست آبنوسی 1F468 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FF
👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏻 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست سفید 1F468 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FB
👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏼 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست روشن 1F468 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FC
👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏽 بوسه: مرد،‏ مرد، و پوست طلایی 1F468 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FD
👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏾 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست گندمی 1F468 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FE
👨🏽‍❤️‍💋‍👨🏿 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست آبنوسی 1F468 1F3FD 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FF
👨🏽‍🤝‍👨🏻 دو مرد دست در دست: پوست طلایی،‏ پوست سفید 1F468 1F3FD 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FB
👨🏽‍🤝‍👨🏼 دو مرد دست در دست: پوست طلایی،‏ پوست روشن 1F468 1F3FD 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FC
👨🏽‍🤝‍👨🏾 دو مرد دست در دست: پوست طلایی،‏ پوست گندمی 1F468 1F3FD 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FE
👨🏽‍🤝‍👨🏿 دو مرد دست در دست: پوست طلایی،‏ پوست آبنوسی 1F468 1F3FD 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FF
👨🏾‍❤️‍👨🏻 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست سفید 1F468 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FB
👨🏾‍❤️‍👨🏼 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست روشن 1F468 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FC
👨🏾‍❤️‍👨🏽 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست طلایی 1F468 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FD
👨🏾‍❤️‍👨🏾 زوج عاشق: مرد،‏ مرد، و پوست گندمی 1F468 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FE
👨🏾‍❤️‍👨🏿 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست آبنوسی 1F468 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FF
👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏻 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست سفید 1F468 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FB
👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏼 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست روشن 1F468 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FC
👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏽 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست طلایی 1F468 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FD
👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏾 بوسه: مرد،‏ مرد، و پوست گندمی 1F468 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FE
👨🏾‍❤️‍💋‍👨🏿 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست آبنوسی 1F468 1F3FE 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FF
👨🏾‍🤝‍👨🏻 دو مرد دست در دست: پوست گندمی،‏ پوست سفید 1F468 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FB
👨🏾‍🤝‍👨🏼 دو مرد دست در دست: پوست گندمی،‏ پوست روشن 1F468 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FC
👨🏾‍🤝‍👨🏽 دو مرد دست در دست: پوست گندمی،‏ پوست طلایی 1F468 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FD
👨🏾‍🤝‍👨🏿 دو مرد دست در دست: پوست گندمی،‏ پوست آبنوسی 1F468 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FF
👨🏿‍❤️‍👨🏻 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست سفید 1F468 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FB
👨🏿‍❤️‍👨🏼 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن 1F468 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FC
👨🏿‍❤️‍👨🏽 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست طلایی 1F468 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FD
👨🏿‍❤️‍👨🏾 زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست گندمی 1F468 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FE
👨🏿‍❤️‍👨🏿 زوج عاشق: مرد،‏ مرد، و پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FF
👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏻 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست سفید 1F468 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FB
👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏼 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن 1F468 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FC
👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏽 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست طلایی 1F468 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FD
👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏾 بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست گندمی 1F468 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FE
👨🏿‍❤️‍💋‍👨🏿 بوسه: مرد،‏ مرد، و پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468 1F3FF
👨🏿‍🤝‍👨🏻 دو مرد دست در دست: پوست آبنوسی،‏ پوست سفید 1F468 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FB
👨🏿‍🤝‍👨🏼 دو مرد دست در دست: پوست آبنوسی،‏ پوست روشن 1F468 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FC
👨🏿‍🤝‍👨🏽 دو مرد دست در دست: پوست آبنوسی،‏ پوست طلایی 1F468 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FD
👨🏿‍🤝‍👨🏾 دو مرد دست در دست: پوست آبنوسی،‏ پوست گندمی 1F468 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FE
👩‍❤️‍👨 زوج عاشق: زن،‏ مرد 1F469 200D 2764 FE0F 200D 1F468
👩‍❤️‍👩 زوج عاشق: زن،‏ زن 1F469 200D 2764 FE0F 200D 1F469
👩‍❤️‍💋‍👨 بوسه: زن،‏ مرد 1F469 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468
👩‍❤️‍💋‍👩 بوسه: زن،‏ زن 1F469 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F469
👩‍👦 خانواده: زن،‏ پسر 1F469 200D 1F466
👩‍👦‍👦 خانواده: زن،‏ پسر، و پسر 1F469 200D 1F466 200D 1F466
👩‍👧 خانواده: زن،‏ دختر 1F469 200D 1F467
👩‍👧‍👦 خانواده: زن،‏ دختر، و پسر 1F469 200D 1F467 200D 1F466
👩‍👧‍👧 خانواده: زن،‏ دختر، و دختر 1F469 200D 1F467 200D 1F467
👩‍👩‍👦 خانواده: زن،‏ زن، و پسر 1F469 200D 1F469 200D 1F466
👩‍👩‍👦‍👦 خانواده: زن،‏ زن،‏ پسر، و پسر 1F469 200D 1F469 200D 1F466 200D 1F466
👩‍👩‍👧 خانواده: زن،‏ زن، و دختر 1F469 200D 1F469 200D 1F467
👩‍👩‍👧‍👦 خانواده: زن،‏ زن،‏ دختر، و پسر 1F469 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F466

صفحه‌ها