این لیستی از توالی های Emoji ZWJ (اتصال دهنده عرض صفر) است که دسته آن جنسیت است ، از جمله Emoji ، نام کوتاه و کد کد. با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.راهنمای کاربر: دنباله‌های ZWJ ایموجی چیست؟

نماد ایموجی کدپوینت
⛹️‍♀️ زن و توپ 26F9 FE0F 200D 2640 FE0F
⛹️‍♂️ مرد و توپ 26F9 FE0F 200D 2642 FE0F
⛹🏻‍♀️ زن و توپ: پوست سفید 26F9 1F3FB 200D 2640 FE0F
⛹🏻‍♂️ مرد و توپ: پوست سفید 26F9 1F3FB 200D 2642 FE0F
⛹🏼‍♀️ زن و توپ: پوست روشن 26F9 1F3FC 200D 2640 FE0F
⛹🏼‍♂️ مرد و توپ: پوست روشن 26F9 1F3FC 200D 2642 FE0F
⛹🏽‍♀️ زن و توپ: پوست طلایی 26F9 1F3FD 200D 2640 FE0F
⛹🏽‍♂️ مرد و توپ: پوست طلایی 26F9 1F3FD 200D 2642 FE0F
⛹🏾‍♀️ زن و توپ: پوست گندمی 26F9 1F3FE 200D 2640 FE0F
⛹🏾‍♂️ مرد و توپ: پوست گندمی 26F9 1F3FE 200D 2642 FE0F
⛹🏿‍♀️ زن و توپ: پوست آبنوسی 26F9 1F3FF 200D 2640 FE0F
⛹🏿‍♂️ مرد و توپ: پوست آبنوسی 26F9 1F3FF 200D 2642 FE0F
🏃‍♀️ زن دونده 1F3C3 200D 2640 FE0F
🏃‍♀️‍➡️ زنی که به سمت راست می‌دود 1F3C3 200D 2640 FE0F 200D 27A1 FE0F
🏃‍♂️ مرد دونده 1F3C3 200D 2642 FE0F
🏃‍♂️‍➡️ مردی که به سمت راست می‌دود 1F3C3 200D 2642 FE0F 200D 27A1 FE0F
🏃🏻‍♀️ زن دونده: پوست سفید 1F3C3 1F3FB 200D 2640 FE0F
🏃🏻‍♀️‍➡️ زنی با رنگ پوست روشن که به سمت راست می‌دود 1F3C3 1F3FB 200D 2640 FE0F 200D 27A1 FE0F
🏃🏻‍♂️ مرد دونده: پوست سفید 1F3C3 1F3FB 200D 2642 FE0F
🏃🏻‍♂️‍➡️ مردی با رنگ پوست روشن که به سمت راست می‌دود 1F3C3 1F3FB 200D 2642 FE0F 200D 27A1 FE0F
🏃🏼‍♀️ زن دونده: پوست روشن 1F3C3 1F3FC 200D 2640 FE0F
🏃🏼‍♀️‍➡️ زنی با رنگ پوست نسبتاً روشن که به سمت راست می‌دود 1F3C3 1F3FC 200D 2640 FE0F 200D 27A1 FE0F
🏃🏼‍♂️ مرد دونده: پوست روشن 1F3C3 1F3FC 200D 2642 FE0F
🏃🏼‍♂️‍➡️ مردی با رنگ پوست نسبتاً روشن که به سمت راست می‌دود 1F3C3 1F3FC 200D 2642 FE0F 200D 27A1 FE0F
🏃🏽‍♀️ زن دونده: پوست طلایی 1F3C3 1F3FD 200D 2640 FE0F
🏃🏽‍♀️‍➡️ زنی با رنگ پوست متوسط که به سمت راست می‌دود 1F3C3 1F3FD 200D 2640 FE0F 200D 27A1 FE0F
🏃🏽‍♂️ مرد دونده: پوست طلایی 1F3C3 1F3FD 200D 2642 FE0F
🏃🏽‍♂️‍➡️ مردی با رنگ پوست متوسط که به سمت راست می‌دود 1F3C3 1F3FD 200D 2642 FE0F 200D 27A1 FE0F
🏃🏾‍♀️ زن دونده: پوست گندمی 1F3C3 1F3FE 200D 2640 FE0F
🏃🏾‍♀️‍➡️ زنی با رنگ پوست نسبتاً تیره که به سمت راست می‌دود 1F3C3 1F3FE 200D 2640 FE0F 200D 27A1 FE0F
🏃🏾‍♂️ مرد دونده: پوست گندمی 1F3C3 1F3FE 200D 2642 FE0F
🏃🏾‍♂️‍➡️ مردی با رنگ پوست نسبتاً تیره که به سمت راست می‌دود 1F3C3 1F3FE 200D 2642 FE0F 200D 27A1 FE0F
🏃🏿‍♀️ زن دونده: پوست آبنوسی 1F3C3 1F3FF 200D 2640 FE0F
🏃🏿‍♀️‍➡️ زنی با رنگ پوست تیره که به سمت راست می‌دود 1F3C3 1F3FF 200D 2640 FE0F 200D 27A1 FE0F
🏃🏿‍♂️ مرد دونده: پوست آبنوسی 1F3C3 1F3FF 200D 2642 FE0F
🏃🏿‍♂️‍➡️ مردی با رنگ پوست تیره که به سمت راست می‌دود 1F3C3 1F3FF 200D 2642 FE0F 200D 27A1 FE0F
🏄‍♀️ موج‌سوار زن 1F3C4 200D 2640 FE0F
🏄‍♂️ موج‌سوار مرد 1F3C4 200D 2642 FE0F
🏄🏻‍♀️ موج‌سوار زن: پوست سفید 1F3C4 1F3FB 200D 2640 FE0F
🏄🏻‍♂️ موج‌سوار مرد: پوست سفید 1F3C4 1F3FB 200D 2642 FE0F
🏄🏼‍♀️ موج‌سوار زن: پوست روشن 1F3C4 1F3FC 200D 2640 FE0F
🏄🏼‍♂️ موج‌سوار مرد: پوست روشن 1F3C4 1F3FC 200D 2642 FE0F
🏄🏽‍♀️ موج‌سوار زن: پوست طلایی 1F3C4 1F3FD 200D 2640 FE0F
🏄🏽‍♂️ موج‌سوار مرد: پوست طلایی 1F3C4 1F3FD 200D 2642 FE0F
🏄🏾‍♀️ موج‌سوار زن: پوست گندمی 1F3C4 1F3FE 200D 2640 FE0F
🏄🏾‍♂️ موج‌سوار مرد: پوست گندمی 1F3C4 1F3FE 200D 2642 FE0F
🏄🏿‍♀️ موج‌سوار زن: پوست آبنوسی 1F3C4 1F3FF 200D 2640 FE0F
🏄🏿‍♂️ موج‌سوار مرد: پوست آبنوسی 1F3C4 1F3FF 200D 2642 FE0F
🏊‍♀️ شناگر زن 1F3CA 200D 2640 FE0F
🏊‍♂️ شناگر مرد 1F3CA 200D 2642 FE0F
🏊🏻‍♀️ شناگر زن: پوست سفید 1F3CA 1F3FB 200D 2640 FE0F
🏊🏻‍♂️ شناگر مرد: پوست سفید 1F3CA 1F3FB 200D 2642 FE0F
🏊🏼‍♀️ شناگر زن: پوست روشن 1F3CA 1F3FC 200D 2640 FE0F
🏊🏼‍♂️ شناگر مرد: پوست روشن 1F3CA 1F3FC 200D 2642 FE0F
🏊🏽‍♀️ شناگر زن: پوست طلایی 1F3CA 1F3FD 200D 2640 FE0F
🏊🏽‍♂️ شناگر مرد: پوست طلایی 1F3CA 1F3FD 200D 2642 FE0F
🏊🏾‍♀️ شناگر زن: پوست گندمی 1F3CA 1F3FE 200D 2640 FE0F
🏊🏾‍♂️ شناگر مرد: پوست گندمی 1F3CA 1F3FE 200D 2642 FE0F
🏊🏿‍♀️ شناگر زن: پوست آبنوسی 1F3CA 1F3FF 200D 2640 FE0F
🏊🏿‍♂️ شناگر مرد: پوست آبنوسی 1F3CA 1F3FF 200D 2642 FE0F
🏋️‍♀️ وزنه‌بردار زن 1F3CB FE0F 200D 2640 FE0F
🏋️‍♂️ وزنه‌بردار مرد 1F3CB FE0F 200D 2642 FE0F
🏋🏻‍♀️ وزنه‌بردار زن: پوست سفید 1F3CB 1F3FB 200D 2640 FE0F
🏋🏻‍♂️ وزنه‌بردار مرد: پوست سفید 1F3CB 1F3FB 200D 2642 FE0F
🏋🏼‍♀️ وزنه‌بردار زن: پوست روشن 1F3CB 1F3FC 200D 2640 FE0F
🏋🏼‍♂️ وزنه‌بردار مرد: پوست روشن 1F3CB 1F3FC 200D 2642 FE0F
🏋🏽‍♀️ وزنه‌بردار زن: پوست طلایی 1F3CB 1F3FD 200D 2640 FE0F
🏋🏽‍♂️ وزنه‌بردار مرد: پوست طلایی 1F3CB 1F3FD 200D 2642 FE0F
🏋🏾‍♀️ وزنه‌بردار زن: پوست گندمی 1F3CB 1F3FE 200D 2640 FE0F
🏋🏾‍♂️ وزنه‌بردار مرد: پوست گندمی 1F3CB 1F3FE 200D 2642 FE0F
🏋🏿‍♀️ وزنه‌بردار زن: پوست آبنوسی 1F3CB 1F3FF 200D 2640 FE0F
🏋🏿‍♂️ وزنه‌بردار مرد: پوست آبنوسی 1F3CB 1F3FF 200D 2642 FE0F
🏌️‍♀️ گلف‌باز زن 1F3CC FE0F 200D 2640 FE0F
🏌️‍♂️ گلف‌باز مرد 1F3CC FE0F 200D 2642 FE0F
🏌🏻‍♀️ گلف‌باز زن: پوست سفید 1F3CC 1F3FB 200D 2640 FE0F
🏌🏻‍♂️ گلف‌باز مرد: پوست سفید 1F3CC 1F3FB 200D 2642 FE0F
🏌🏼‍♀️ گلف‌باز زن: پوست روشن 1F3CC 1F3FC 200D 2640 FE0F
🏌🏼‍♂️ گلف‌باز مرد: پوست روشن 1F3CC 1F3FC 200D 2642 FE0F
🏌🏽‍♀️ گلف‌باز زن: پوست طلایی 1F3CC 1F3FD 200D 2640 FE0F
🏌🏽‍♂️ گلف‌باز مرد: پوست طلایی 1F3CC 1F3FD 200D 2642 FE0F
🏌🏾‍♀️ گلف‌باز زن: پوست گندمی 1F3CC 1F3FE 200D 2640 FE0F
🏌🏾‍♂️ گلف‌باز مرد: پوست گندمی 1F3CC 1F3FE 200D 2642 FE0F
🏌🏿‍♀️ گلف‌باز زن: پوست آبنوسی 1F3CC 1F3FF 200D 2640 FE0F
🏌🏿‍♂️ گلف‌باز مرد: پوست آبنوسی 1F3CC 1F3FF 200D 2642 FE0F
👮‍♀️ پلیس زن 1F46E 200D 2640 FE0F
👮‍♂️ پلیس مرد 1F46E 200D 2642 FE0F
👮🏻‍♀️ پلیس زن: پوست سفید 1F46E 1F3FB 200D 2640 FE0F
👮🏻‍♂️ پلیس مرد: پوست سفید 1F46E 1F3FB 200D 2642 FE0F
👮🏼‍♀️ پلیس زن: پوست روشن 1F46E 1F3FC 200D 2640 FE0F
👮🏼‍♂️ پلیس مرد: پوست روشن 1F46E 1F3FC 200D 2642 FE0F
👮🏽‍♀️ پلیس زن: پوست طلایی 1F46E 1F3FD 200D 2640 FE0F
👮🏽‍♂️ پلیس مرد: پوست طلایی 1F46E 1F3FD 200D 2642 FE0F
👮🏾‍♀️ پلیس زن: پوست گندمی 1F46E 1F3FE 200D 2640 FE0F
👮🏾‍♂️ پلیس مرد: پوست گندمی 1F46E 1F3FE 200D 2642 FE0F
👮🏿‍♀️ پلیس زن: پوست آبنوسی 1F46E 1F3FF 200D 2640 FE0F
👮🏿‍♂️ پلیس مرد: پوست آبنوسی 1F46E 1F3FF 200D 2642 FE0F
👯‍♀️ زنان در پارتی 1F46F 200D 2640 FE0F
👯‍♂️ مردان در پارتی 1F46F 200D 2642 FE0F
👰‍♀️ زن با تور عروس 1F470 200D 2640 FE0F
👰‍♂️ مرد با تور عروس 1F470 200D 2642 FE0F

صفحه‌ها