این لیستی از توالی های Emoji ZWJ (اتصال دهنده عرض صفر) است که دسته آن مو است ، از جمله Emoji ، نام کوتاه و کد کد. با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.راهنمای کاربر: توالی های emoji ONLY چیست؟

نماد ایموجی کدپوینت
👨‍🦰 مرد: موقرمز 1F468 200D 1F9B0
👨‍🦱 مرد: موفرفری 1F468 200D 1F9B1
👨‍🦲 مرد: تاس 1F468 200D 1F9B2
👨‍🦳 مرد: موسفید 1F468 200D 1F9B3
👨🏻‍🦰 مرد: پوست سفید،‏ موقرمز 1F468 1F3FB 200D 1F9B0
👨🏻‍🦱 مرد: پوست سفید،‏ موفرفری 1F468 1F3FB 200D 1F9B1
👨🏻‍🦲 مرد: پوست سفید،‏ تاس 1F468 1F3FB 200D 1F9B2
👨🏻‍🦳 مرد: پوست سفید،‏ موسفید 1F468 1F3FB 200D 1F9B3
👨🏼‍🦰 مرد: پوست روشن،‏ موقرمز 1F468 1F3FC 200D 1F9B0
👨🏼‍🦱 مرد: پوست روشن،‏ موفرفری 1F468 1F3FC 200D 1F9B1
👨🏼‍🦲 مرد: پوست روشن،‏ تاس 1F468 1F3FC 200D 1F9B2
👨🏼‍🦳 مرد: پوست روشن،‏ موسفید 1F468 1F3FC 200D 1F9B3
👨🏽‍🦰 مرد: پوست طلایی،‏ موقرمز 1F468 1F3FD 200D 1F9B0
👨🏽‍🦱 مرد: پوست طلایی،‏ موفرفری 1F468 1F3FD 200D 1F9B1
👨🏽‍🦲 مرد: پوست طلایی،‏ تاس 1F468 1F3FD 200D 1F9B2
👨🏽‍🦳 مرد: پوست طلایی،‏ موسفید 1F468 1F3FD 200D 1F9B3
👨🏾‍🦰 مرد: پوست گندمی،‏ موقرمز 1F468 1F3FE 200D 1F9B0
👨🏾‍🦱 مرد: پوست گندمی،‏ موفرفری 1F468 1F3FE 200D 1F9B1
👨🏾‍🦲 مرد: پوست گندمی،‏ تاس 1F468 1F3FE 200D 1F9B2
👨🏾‍🦳 مرد: پوست گندمی،‏ موسفید 1F468 1F3FE 200D 1F9B3
👨🏿‍🦰 مرد: پوست آبنوسی،‏ موقرمز 1F468 1F3FF 200D 1F9B0
👨🏿‍🦱 مرد: پوست آبنوسی،‏ موفرفری 1F468 1F3FF 200D 1F9B1
👨🏿‍🦲 مرد: پوست آبنوسی،‏ تاس 1F468 1F3FF 200D 1F9B2
👨🏿‍🦳 مرد: پوست آبنوسی،‏ موسفید 1F468 1F3FF 200D 1F9B3
👩‍🦰 زن: موقرمز 1F469 200D 1F9B0
👩‍🦱 زن: موفرفری 1F469 200D 1F9B1
👩‍🦲 زن: تاس 1F469 200D 1F9B2
👩‍🦳 زن: موسفید 1F469 200D 1F9B3
👩🏻‍🦰 زن: پوست سفید،‏ موقرمز 1F469 1F3FB 200D 1F9B0
👩🏻‍🦱 زن: پوست سفید،‏ موفرفری 1F469 1F3FB 200D 1F9B1
👩🏻‍🦲 زن: پوست سفید،‏ تاس 1F469 1F3FB 200D 1F9B2
👩🏻‍🦳 زن: پوست سفید،‏ موسفید 1F469 1F3FB 200D 1F9B3
👩🏼‍🦰 زن: پوست روشن،‏ موقرمز 1F469 1F3FC 200D 1F9B0
👩🏼‍🦱 زن: پوست روشن،‏ موفرفری 1F469 1F3FC 200D 1F9B1
👩🏼‍🦲 زن: پوست روشن،‏ تاس 1F469 1F3FC 200D 1F9B2
👩🏼‍🦳 زن: پوست روشن،‏ موسفید 1F469 1F3FC 200D 1F9B3
👩🏽‍🦰 زن: پوست طلایی،‏ موقرمز 1F469 1F3FD 200D 1F9B0
👩🏽‍🦱 زن: پوست طلایی،‏ موفرفری 1F469 1F3FD 200D 1F9B1
👩🏽‍🦲 زن: پوست طلایی،‏ تاس 1F469 1F3FD 200D 1F9B2
👩🏽‍🦳 زن: پوست طلایی،‏ موسفید 1F469 1F3FD 200D 1F9B3
👩🏾‍🦰 زن: پوست گندمی،‏ موقرمز 1F469 1F3FE 200D 1F9B0
👩🏾‍🦱 زن: پوست گندمی،‏ موفرفری 1F469 1F3FE 200D 1F9B1
👩🏾‍🦲 زن: پوست گندمی،‏ تاس 1F469 1F3FE 200D 1F9B2
👩🏾‍🦳 زن: پوست گندمی،‏ موسفید 1F469 1F3FE 200D 1F9B3
👩🏿‍🦰 زن: پوست آبنوسی،‏ موقرمز 1F469 1F3FF 200D 1F9B0
👩🏿‍🦱 زن: پوست آبنوسی،‏ موفرفری 1F469 1F3FF 200D 1F9B1
👩🏿‍🦲 زن: پوست آبنوسی،‏ تاس 1F469 1F3FF 200D 1F9B2
👩🏿‍🦳 زن: پوست آبنوسی،‏ موسفید 1F469 1F3FF 200D 1F9B3
🧑‍🦰 شخص: موقرمز 1F9D1 200D 1F9B0
🧑‍🦱 شخص: موفرفری 1F9D1 200D 1F9B1
🧑‍🦲 شخص: تاس 1F9D1 200D 1F9B2
🧑‍🦳 شخص: موسفید 1F9D1 200D 1F9B3
🧑🏻‍🦰 شخص: پوست سفید،‏ موقرمز 1F9D1 1F3FB 200D 1F9B0
🧑🏻‍🦱 شخص: پوست سفید،‏ موفرفری 1F9D1 1F3FB 200D 1F9B1
🧑🏻‍🦲 شخص: پوست سفید،‏ تاس 1F9D1 1F3FB 200D 1F9B2
🧑🏻‍🦳 شخص: پوست سفید،‏ موسفید 1F9D1 1F3FB 200D 1F9B3
🧑🏼‍🦰 شخص: پوست روشن،‏ موقرمز 1F9D1 1F3FC 200D 1F9B0
🧑🏼‍🦱 شخص: پوست روشن،‏ موفرفری 1F9D1 1F3FC 200D 1F9B1
🧑🏼‍🦲 شخص: پوست روشن،‏ تاس 1F9D1 1F3FC 200D 1F9B2
🧑🏼‍🦳 شخص: پوست روشن،‏ موسفید 1F9D1 1F3FC 200D 1F9B3
🧑🏽‍🦰 شخص: پوست طلایی،‏ موقرمز 1F9D1 1F3FD 200D 1F9B0
🧑🏽‍🦱 شخص: پوست طلایی،‏ موفرفری 1F9D1 1F3FD 200D 1F9B1
🧑🏽‍🦲 شخص: پوست طلایی،‏ تاس 1F9D1 1F3FD 200D 1F9B2
🧑🏽‍🦳 شخص: پوست طلایی،‏ موسفید 1F9D1 1F3FD 200D 1F9B3
🧑🏾‍🦰 شخص: پوست گندمی،‏ موقرمز 1F9D1 1F3FE 200D 1F9B0
🧑🏾‍🦱 شخص: پوست گندمی،‏ موفرفری 1F9D1 1F3FE 200D 1F9B1
🧑🏾‍🦲 شخص: پوست گندمی،‏ تاس 1F9D1 1F3FE 200D 1F9B2
🧑🏾‍🦳 شخص: پوست گندمی،‏ موسفید 1F9D1 1F3FE 200D 1F9B3
🧑🏿‍🦰 شخص: پوست آبنوسی،‏ موقرمز 1F9D1 1F3FF 200D 1F9B0
🧑🏿‍🦱 شخص: پوست آبنوسی،‏ موفرفری 1F9D1 1F3FF 200D 1F9B1
🧑🏿‍🦲 شخص: پوست آبنوسی،‏ تاس 1F9D1 1F3FF 200D 1F9B2
🧑🏿‍🦳 شخص: پوست آبنوسی،‏ موسفید 1F9D1 1F3FF 200D 1F9B3