انتخاب 2 ایموجی مشابه در بازی می تواند آنها را از بین ببرد و یک ترتیب تصادفی جدید ایجاد کند. حذف موفقیت آمیز می تواند زمان بازی را 5 ثانیه افزایش دهد. تا حد امکان بسیاری از ایموجی ها را در مدت زمان محدود از بین ببرید.

TIPS
60:00
+5