2 کارت یکسان را در بازی باز کنید ، حافظه کوتاه خود را آزمایش کنید و در کمترین زمان تمام کارت ها را باز کنید.

زمان باقی مانده:
مرحله:

🙈
😂
🙈
😈
🙈
😤
🙈
👽
🙈
😃
🙈
😍
🙈
😤
🙈
😂
🙈
🤠
🙈
😍
🙈
😱
🙈
💩
🙈
💩
🙈
👽
🙈
🙃
🙈
🙃
🙈
🤠
🙈
😱
🙈
😈
🙈
😃