استاندارد یونیکد ویژگی های مختلفی را به هر کاراکتر ایموجی اختصاص می دهد. 6 نوع ویژگی Emoji وجود دارد و هر ایموجی می تواند چندین ویژگی داشته باشد:

  • Emoji : این ویژگی نشان می دهد که استفاده از این کاراکتر به عنوان ایموجی توصیه می شود.
  • Emoji Presentation : این ویژگی نشان می دهد که به طور پیش فرض ایموجی باید به عنوان یک ایموجی به جای یک متن سیاه و سفید ظاهر شود.
  • Emoji Modifier : این ویژگی نشان می دهد که از ایموجی می توان برای تغییر ظاهر دنباله ایموجی قبلی استفاده کرد.
  • Emoji Modifier Base : این ویژگی نشان می‌دهد که از شکلک می‌توان برای تغییر ظاهر دنباله‌ای از ایموجی‌های بعدی استفاده کرد.
  • Emoji Component : این ویژگی نشان می دهد که کاراکتر به طور جداگانه در صفحه کلید ایموجی ظاهر نمی شود.
  • Extended Pictographic : این ویژگی نشان می دهد که کاراکتر تصویری است یا از یک پیکتوگرافی مشتق شده است.