بلوک Unicode محدوده ای از نقاط کد برای نویسه های Unicode است که توسط کنسرسیوم Unicode مدیریت می شود. هر کاراکتر یونیکد به یک بلوک یونیکد تعلق دارد و هر بلوک یونیکد نام و دامنه زیر مجموعه خود را دارد. توجه داشته باشید که توالی Emoji متشکل از چند کاراکتر یونیکد به بلوک Unicode تعلق ندارد.