تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

بلوک Unicode محدوده ای از نقاط کد برای نویسه های Unicode است که توسط کنسرسیوم Unicode مدیریت می شود. هر کاراکتر یونیکد به یک بلوک یونیکد تعلق دارد و هر بلوک یونیکد نام و دامنه زیر مجموعه خود را دارد. توجه داشته باشید که توالی Emoji متشکل از چند کاراکتر یونیکد به بلوک Unicode تعلق ندارد.