زیرشاخه یونیکد طیف وسیعی از نقاط کد برای نویسه های یونیکد است که توسط کنسرسیوم یونیکد مدیریت می شود. هر کاراکتر یونیکد متعلق به یک زیرعنوان یونیکد است و هر زیرعنوان یونیکد نام خاص خود را دارد و به یک بلوک یونیکد تعلق دارد که یک دامنه کد بزرگتر است. توجه داشته باشید که دنباله Emoji متشکل از چند کاراکتر یونیکد به زیرشاخه یونیکد تعلق ندارد.