لیست Emoji شامل نماد emojiinput به شرح زیر است:

🏼 پوست روشن نماد ایموجی