لیست Emoji شامل نماد emojiinput به شرح زیر است:

🏾 پوست گندمی نماد ایموجی