لیست Emoji شامل نماد emojiinput به شرح زیر است:

🏿 پوست آبنوسی نماد ایموجی