لیست Emoji شامل نماد emojiinput به شرح زیر است:

👴 عادیرنگ پوست نماد ایموجی