لیست Emoji شامل نماد emojiinput به شرح زیر است:

🧑 شخص نماد ایموجی