روز مادر دومین یکشنبه در ماه مه است. به منظور تشکر از همه مادران بزرگ جهان ، این یک تعطیلات جهانی است. در اینجا ایموجی ها درباره روز مادر آورده شده است:

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success