اول ژوئن روز جهانی کودک است ، این روزی است برای ارتقا together همبستگی بین المللی ، آگاهی در بین کودکان در سراسر جهان و بهبود وضعیت رفاه کودکان. این اولین بار در ژنو در جریان کنفرانس جهانی رفاه کودکان در سال 1925 اعلام شد. در سال 1954 ، روز کودک توسط انگلستان اعلام شد تا همه کشورها را به یک روز تأسیس تشویق کند. ما در این روز ویژه برای همه کودکان در سراسر جهان آرزوی گرم می کنیم ، هر کودک یک گنجینه برای جهان است!

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success