سال خوک (2019) passed 🐷 گذشت و سال موش 🐭 در حال بهره برداری است. موش موش صحرایی اولین چرخه 12 ساله تکرارکننده حیوانات در زودیاک چین است. این معمولاً با دوازده شاخه مطابقت دارد ، بنابراین به آن موس نیز گفته می شود. زمان تبدیل بین زودیاک های مختلف چینی ساعت 12:00 صبح روز اول ماه قمری است.🐁 در سال موش ، افرادی که به بودیسم اعتقاد دارند Bud بودا زودیاک زودیاک زودتر را خواهند پوشید ، در حالی که سال موش مطابق با هزار دست کوان یین بدیشتاتوا است. ساعت مربوط به زودیاک موش the نیمه شب است (یعنی 11:00 پیمان تا 1:00 صبح)).

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success