تحت تأثیر ویروس COVID-19 ، بسیاری از شرکتها در سراسر جهان ترتیب کارمندان را برای کار در خانه ترتیب می دهند. پیش بینی می شود بسیاری از افراد پس از شیوع به حالت اداره از راه دور عادت کنند. آنچه در زیر آمده ایم ایموجی است که مربوط به خانه داری است.

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success