جشنواره هولی یک جشنواره هندوی باستان با آئین های فرهنگی است ، این یک جشنواره سنتی در هند و نیپال است. این جشنواره را جشنواره بهار نیز می نامند ، زیرا این جشن ورود بهار را نشان می دهد. مراسم هولیکا دهان به یاد شیطان هولیکا انجام می شود و نشان دهنده پیروزی خیر بر شر است. هولی "جشنواره رنگها" نیز نامیده می شود ، و مردم جشنواره را با آغشته کردن یکدیگر با رنگ ، و پرتاب پودر رنگی و رنگ آمیزی در فضای طنز خوب جشن می گیرند.

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success