"دانش خود قدرت است." - توسط فرانسیس بیکن

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success