تمام دوازده صور فلکی دارای Emojis مربوط هستند ، که در نسخه 1.0 Emoji ظاهر می شوند و نشانگر ابتدایی ترین نماد Emoji است. در زیر مواردی مانند Emies (برج حمل) ، برج عقاب ، برج جوزا ، سرطان ، لئو ، باکره ، ترازو ، عقرب ، ساکن ، برج عقار ، آکواریوم ، ماهی ها وجود دارد.

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success