آیا استفاده از نمادهای مدرن ایموجی برای نشان دادن بیست و چهار اصطلاح خورشیدی که در چین باستان داریم ، آیا ترکیبی از چینی و غربی است؟ لطفاً به کارهای ویرایشگر توجه کنید:

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success