در این صفحه ، به جز شکلک "سیاره 🪐" ، بقیه شخصیت های Unicode هستند. اگرچه زهره و مریخ مفقود شده اند ، ما به محض آزاد شدن آنها را در این صفحه اضافه خواهیم کرد.
نکات نکته: ترتیب سیارات در منظومه شمسی ، از نزدیکترین خورشید و شروع به کار در خارج ، به شرح زیر است: عطارد ، زهره ، زمین ، مریخ ، مشتری ، زحل ، اورانوس و نپتون.

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success