ایموجی های مربوط به بازی های نظامی ، بازی های المپیک و بازی ها در اینجا جمع آوری می شود.

بیست و پنج نوع مسابقات و دو نوع اجرا