جشنواره ژونگ یوان که به جشنواره شبح نیز معروف است ، یک جشنواره سنتی است که در برخی از کشورهای شرق آسیا مانند چین ، ژاپن ، سنگاپور و غیره برگزار می شود. پانزدهمین روز از هفتمین تقویم قمری در اصل جشنی برای جشن گرفتن محصول خوب و پاداش زمین در اوایل پاییز بود. بعداً توسط مردم برای بزرگداشت مردگان مورد استفاده قرار گرفت.