Chess یک بازی روی صفحه استراتژی انتزاعی محبوب دو نفره است. این بازی در یک صفحه شطرنج مربعی شکل با 64 مربع که در یک شبکه هشت در هشت مرتب شده است ، انجام می شود. در آغاز ، هر بازیکن (یکی کنترل قطعات سفید ، دیگری کنترل قطعات سیاه) شانزده قطعه را کنترل می کند.
به جز شکلک "پیاده شطرنج" ، بقیه این صفحه همه نویسه های Unicode هستند.