تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

باگوا (پاکوآ یا پالگوئه) یک نقوش مذهبی چینی است که شامل هشت مثلث I Ching است ، آنها در کیهان شناسی تائوئیستی برای نشان دادن اصول اساسی واقعیت استفاده می شوند ، که به عنوان دامنه ای از هشت مفهوم به هم پیوسته دیده می شوند. ما شخصیت های یونیکد Bagua را در این صفحه جمع کردیم.