باگوا (پاکوآ یا پالگوئه) یک نقوش مذهبی چینی است که شامل هشت مثلث I Ching است ، آنها در کیهان شناسی تائوئیستی برای نشان دادن اصول اساسی واقعیت استفاده می شوند ، که به عنوان دامنه ای از هشت مفهوم به هم پیوسته دیده می شوند. ما شخصیت های یونیکد Bagua را در این صفحه جمع کردیم.

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success