مجموعه کاملی از کاشی فال ماهجونگ Emojis در نسخه Emoji نسخه 11.0 و Unicode نسخه 5.1 (به جز 🀄 در نسخه Emoji نسخه 1.0 ظاهر می شود) ظاهر شد ، در مجموع 44 نوع ، مطابق طبقه بندی (شماره طبقه بندی ، نماد Emoji ، یونیکد ، نام) ، تعداد کل :
توجه: کاشی های اصلی فال ماهجونگ (کت و شلوار شخصیت های فال ماهجونگ و لباس های فال ماهجونگ و لباس های فال ماهجونگ) دارای 108 کاشی هستند.
کاشی های اصلی فال ماهجونگ و کت و شلوارهای بادی و فال ماهجونگ دارای 136 کاشی است.
کاشی های فال ماهجونگ ، کت و شلوارهای بادی و اژدها فال ماهجونگ ، گل های فال ماهجونگ و کت و شلوار فصلی دارای 144 کاشی هستند.

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success