چکرهای بین المللی از چکرهای ملی کشورهای مختلف ساخته می شوند. چکرها از برخی کشورها و مناطق مانند مصر باستان ، روم باستان ، یونان باستان و غیره سرچشمه گرفته اند. در حال حاضر 4 مهره استاندارد بین المللی وجود دارد:
نکات💡: این مبحث فقط شامل نویسه های Unicode است ، آنها شکلک نیستند.

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success