چهار لباس کارت بازی که عمدتا در جهان استفاده می شود: الماس () ، چماق () ، قلب () و کلم () ، هر کارت از هر لباس دارای یک شخصیت Unicode مربوطه است.
نکات💡: به جز 5 شکلک اول ، بقیه آنها شخصیت های Unicode هستند ، نه شکلک.

جستجو اخیر اخیر ایموجی اخیر استفاده نشده است Emojify کنید... Emojify Success