پایان بهار و اینجا او بازگشت، در تابستان خوش بگذرانید