Emoji_Component ویژگی مربوط به نویسه هایی است که به طور معمول در صفحه کلیدهای شکلک به عنوان گزینه های جداگانه نشان داده نمی شوند ، مانند شخصیت های پایه keycap یا نویسه های Regional_Indicator. همه نویسه های توالی شکلک یا Emoji هستند یا Emoji_Component. با این حال ، نباید تصور کنید که همه کاراکترهای Emoji_Component نیز Emoji هستند. برخی از نویسه های غیر emoji وجود دارد که در توالی های مختلف شکلک ها مانند شخصیت های برچسب و ZWJ استفاده می شود. در پرونده emoji-data.txt که به طور رسمی توسط کنسرسیوم Unicode ارائه شده است ، یک قسمت ویژگی وجود دارد که در آن لیست Emoji شامل ویژگی Emoji ، Emoji_Presentation ، Emoji_Modifier ، Emoji_Modifier_Base ، Emoji_Component و Extended_Pictographic را نشان می دهد. در زیر لیستی از Emoji موجود در ویژگی کامپوننت ایموجی ، شامل کد نقطه ، نسخه Unicode ، Emoji و نام کوتاه است. راهنمای کاربر: Emoji ویژگی چیست؟

کد کد نسخه یونیکد نماد ایموجی
0023 1.1 # علامت هش
002A 1.1 * علامت ستاره
0030 1.1 0 رقم صفر
0031 1.1 1 یک رقمی
0032 1.1 2 رقم دو
0033 1.1 3 رقم سه
0034 1.1 4 رقم چهار
0035 1.1 5 رقم پنج
0036 1.1 6 رقم شش
0037 1.1 7 رقم هفت
0038 1.1 8 رقم هشت
0039 1.1 9 رقم نه
200D 1.1 ‍ وصال عرض صفر
20E3 3.0 ⃣ ترکیب صفحه کلید محصور
FE0F 3.2 ️ VARIATION SELECTOR-16
1F1E6 6.0 🇦 نامه نماد نشانگر منطقه ای a
1F1E7 6.0 🇧 نامه نماد نشانگر منطقه ای b
1F1E8 6.0 🇨 نامه نماد نشانگر منطقه ای c
1F1E9 6.0 🇩 نامه نماد نشانگر منطقه ای d
1F1EA 6.0 🇪 نامه نماد نشانگر منطقه ای e
1F1EB 6.0 🇫 نامه نماد نشانگر منطقه ای f
1F1EC 6.0 🇬 نامه نماد نشانگر منطقه ای g
1F1ED 6.0 🇭 نامه نماد نشانگر منطقه ای h
1F1EE 6.0 🇮 نامه نماد نشانگر منطقه ای i
1F1EF 6.0 🇯 نامه نماد نشانگر منطقه ای j
1F1F0 6.0 🇰 نامه نماد نشانگر منطقه ای k
1F1F1 6.0 🇱 نامه نماد نشانگر منطقه ای l
1F1F2 6.0 🇲 نامه نماد نشانگر منطقه ای m
1F1F3 6.0 🇳 نامه نماد نشانگر منطقه ای n
1F1F4 6.0 🇴 نامه نماد نشانگر منطقه ای o
1F1F5 6.0 🇵 نامه نماد نشانگر منطقه ای p
1F1F6 6.0 🇶 نامه نماد نشانگر منطقه ای q
1F1F7 6.0 🇷 نامه نماد نشانگر منطقه ای r
1F1F8 6.0 🇸 نامه نماد نشانگر منطقه ای s
1F1F9 6.0 🇹 نامه نماد نشانگر منطقه ای t
1F1FA 6.0 🇺 نامه نماد نشانگر منطقه ای u
1F1FB 6.0 🇻 نامه نماد نشانگر منطقه ای v
1F1FC 6.0 🇼 نامه نماد نشانگر منطقه ای w
1F1FD 6.0 🇽 نامه نماد نشانگر منطقه ای x
1F1FE 6.0 🇾 نامه نماد نشانگر منطقه ای y
1F1FF 6.0 🇿 نامه نماد نشانگر منطقه ای z
1F3FB 8.0 🏻 پوست سفید
1F3FC 8.0 🏼 پوست روشن
1F3FD 8.0 🏽 پوست طلایی
1F3FE 8.0 🏾 پوست گندمی
1F3FF 8.0 🏿 پوست آبنوسی
1F9B0 11.0 🦰 موقرمز
1F9B1 11.0 🦱 موفرفری
1F9B2 11.0 🦲 تاس
1F9B3 11.0 🦳 موسفید
E0020 3.1 󠀠 فضای برچسب
E0021 3.1 󠀡 علامت تعجب برچسب
E0022 3.1 󠀢 علامت نقل قول برچسب
E0023 3.1 󠀣 علامت شماره برچسب
E0024 3.1 󠀤 ثبت نام برچسب دلار
E0025 3.1 󠀥 علامت درصد
E0026 3.1 󠀦 برچسب Ampersand
E0027 3.1 󠀧 برچسب آپوستروف
E0028 3.1 󠀨 برچسب پیشانی چپ
E0029 3.1 󠀩 برچسب مناسب پرانتزی
E002A 3.1 󠀪 روز ستاره
E002B 3.1 󠀫 علامت به علاوه برچسب
E002C 3.1 󠀬 برچسب برچسب
E002D 3.1 󠀭 برچسب هافن-منهای
E002E 3.1 󠀮 توقف کامل را برچسب گذاری کنید
E002F 3.1 󠀯 روز جامد
E0030 3.1 󠀰 برچسب صفر صفر
E0031 3.1 󠀱 برچسب رقم یک
E0032 3.1 󠀲 برچسب رقم دو
E0033 3.1 󠀳 برچسب رقم سه
E0034 3.1 󠀴 برچسب رقم چهار
E0035 3.1 󠀵 برچسب رقم پنج
E0036 3.1 󠀶 برچسب Digit Six
E0037 3.1 󠀷 برچسب رقم هفت
E0038 3.1 󠀸 برچسب رقم هشت
E0039 3.1 󠀹 برچسب رقم نهم
E003A 3.1 󠀺 برچسب روده بزرگ
E003B 3.1 󠀻 برچسب Semicolon
E003C 3.1 󠀼 کمتر از علامت برچسب بزنید
E003D 3.1 󠀽 علامت برچسب برابر است
E003E 3.1 󠀾 علامت بزرگتر از نشان
E003F 3.1 󠀿 علامت سوال برچسب
E0040 3.1 󠁀 برچسب تجاری در
E0041 3.1 󠁁 برچسب نامه سرمایه لاتین A
E0042 3.1 󠁂 برچسب نامه سرمایه لاتین B
E0043 3.1 󠁃 برچسب نامه سرمایه لاتین C
E0044 3.1 󠁄 برچسب نامه سرمایه لاتین D
E0045 3.1 󠁅 برچسب نامه سرمایه لاتین E
E0046 3.1 󠁆 برچسب نامه سرمایه لاتین F
E0047 3.1 󠁇 برچسب نامه سرمایه لاتین G
E0048 3.1 󠁈 برچسب نامه سرمایه لاتین H
E0049 3.1 󠁉 برچسب نامه سرمایه لاتین I
E004A 3.1 󠁊 برچسب نامه سرمایه لاتین J
E004B 3.1 󠁋 برچسب نامه سرمایه لاتین K
E004C 3.1 󠁌 برچسب نامه سرمایه لاتین L
E004D 3.1 󠁍 برچسب نامه سرمایه لاتین M
E004E 3.1 󠁎 برچسب نامه سرمایه لاتین N
E004F 3.1 󠁏 برچسب نامه سرمایه لاتین O
E0050 3.1 󠁐 برچسب نامه سرمایه لاتین P
E0051 3.1 󠁑 برچسب نامه سرمایه لاتین Q

صفحه‌ها