این اطلاعات مربوط به پیشنهاد شماره 160 2016 کنسرسیوم یونیکد است. این پیشنهاد شامل 172 شکلک است. در زیر اطلاعات دقیق است.

اطلاعات پروپوزال

شماره پیشنهاد: L2/16‑160
نام پروپوزال: Expanding Emoji Professions: Reducing Gender Inequality
پیشنهاد از: Rachel Been, Nicole Bleuel, Agustin Fonts, Mark Davis
پیشنهاد سال: 2016
پرونده پروپوزال:

شکلک پیشنهادی172

نماد ایموجی کد کد
👱‍♀️ زن: موبور 1F471 200D 2640 FE0F
👱🏿‍♀️ زن: پوست آبنوسی،‏ موبور 1F471 1F3FF 200D 2640 FE0F
🙍‍♀️ زن اخم می‌کند 1F64D 200D 2640 FE0F
🙍🏿‍♀️ زن اخم می‌کند: پوست آبنوسی 1F64D 1F3FF 200D 2640 FE0F
🙎‍♀️ زن اخم‌وتخم می‌کند 1F64E 200D 2640 FE0F
🙎🏿‍♀️ زن اخم‌وتخم می‌کند: پوست آبنوسی 1F64E 1F3FF 200D 2640 FE0F
🙅‍♀️ زن نمی‌پذیرد 1F645 200D 2640 FE0F
🙅🏿‍♀️ زن نمی‌پذیرد: پوست آبنوسی 1F645 1F3FF 200D 2640 FE0F
🙆‍♀️ زن می‌پذیرد 1F646 200D 2640 FE0F
🙆🏿‍♀️ زن می‌پذیرد: پوست آبنوسی 1F646 1F3FF 200D 2640 FE0F
💁‍♀️ زن کمک می‌کند 1F481 200D 2640 FE0F
💁🏿‍♀️ زن کمک می‌کند: پوست آبنوسی 1F481 1F3FF 200D 2640 FE0F
🙋‍♀️ زن دستش را بالا می‌برد 1F64B 200D 2640 FE0F
🙋🏿‍♀️ زن دستش را بالا می‌برد: پوست آبنوسی 1F64B 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧏‍♂️ مرد ناشنوا 1F9CF 200D 2642 FE0F
🧏‍♀️ زن ناشنوا 1F9CF 200D 2640 FE0F
🧏🏿‍♀️ زن ناشنوا: پوست آبنوسی 1F9CF 1F3FF 200D 2640 FE0F
🙇‍♀️ زن تعظیم می‌کند 1F647 200D 2640 FE0F
🙇🏿‍♀️ زن تعظیم می‌کند: پوست آبنوسی 1F647 1F3FF 200D 2640 FE0F
🤦‍♀️ زن با کف دست به پیشانی می‌زند 1F926 200D 2640 FE0F
🤦🏿‍♀️ زن با کف دست به پیشانی می‌زند: پوست آبنوسی 1F926 1F3FF 200D 2640 FE0F
🤷‍♀️ زن شانه بالا می‌اندازد 1F937 200D 2640 FE0F
🤷🏿‍♀️ زن شانه بالا می‌اندازد: پوست آبنوسی 1F937 1F3FF 200D 2640 FE0F
👨‍⚕️ مددکار بهداشت مرد 1F468 200D 2695 FE0F
👨🏿‍⚕️ مددکار بهداشت مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 2695 FE0F
👩‍⚕️ مددکار بهداشت زن 1F469 200D 2695 FE0F
👩🏿‍⚕️ مددکار بهداشت زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 2695 FE0F
👨‍🎓 دانشجوی مرد 1F468 200D 1F393
👨🏿‍🎓 دانشجوی مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 1F393
👩‍🎓 دانشجوی زن 1F469 200D 1F393
👩🏿‍🎓 دانشجوی زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 1F393
👨‍🏫 آموزگار مرد 1F468 200D 1F3EB
👨🏿‍🏫 آموزگار مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 1F3EB
👩‍🏫 آموزگار زن 1F469 200D 1F3EB
👩🏿‍🏫 آموزگار زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 1F3EB
👨‍⚖️ قاضی مرد 1F468 200D 2696 FE0F
👨🏿‍⚖️ قاضی مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 2696 FE0F
👩‍⚖️ قاضی زن 1F469 200D 2696 FE0F
👩🏿‍⚖️ قاضی زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 2696 FE0F
👨‍🌾 کشاورز مرد 1F468 200D 1F33E
👨🏿‍🌾 کشاورز مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 1F33E
👩‍🌾 کشاورز زن 1F469 200D 1F33E
👩🏿‍🌾 کشاورز زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 1F33E
👨‍🍳 آشپز مرد 1F468 200D 1F373
👨🏿‍🍳 آشپز مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 1F373
👩‍🍳 آشپز زن 1F469 200D 1F373
👩🏿‍🍳 آشپز زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 1F373
👨‍🔧 تعمیرکار مرد 1F468 200D 1F527
👨🏿‍🔧 تعمیرکار مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 1F527
👩‍🔧 تعمیرکار زن 1F469 200D 1F527
👩🏿‍🔧 تعمیرکار زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 1F527
👨‍🏭 کارگر کارخانه مرد 1F468 200D 1F3ED
👨🏿‍🏭 کارگر کارخانه مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 1F3ED
👩‍🏭 کارگر کارخانه زن 1F469 200D 1F3ED
👩🏿‍🏭 کارگر کارخانه زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 1F3ED
👨‍💼 کارمند مرد 1F468 200D 1F4BC
👨🏿‍💼 کارمند مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 1F4BC
👩‍💼 کارمند زن 1F469 200D 1F4BC
👩🏿‍💼 کارمند زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 1F4BC
👨‍🔬 دانشمند مرد 1F468 200D 1F52C
👨🏿‍🔬 دانشمند مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 1F52C
👩‍🔬 دانشمند زن 1F469 200D 1F52C
👩🏿‍🔬 دانشمند زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 1F52C
👨‍💻 کارشناس فناوری مرد 1F468 200D 1F4BB
👨🏿‍💻 کارشناس فناوری مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 1F4BB
👩‍💻 کارشناس فناوری زن 1F469 200D 1F4BB
👩🏿‍💻 کارشناس فناوری زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 1F4BB
👨‍🎤 خواننده مرد 1F468 200D 1F3A4
👨🏿‍🎤 خواننده مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 1F3A4
👩‍🎤 خواننده زن 1F469 200D 1F3A4
👩🏿‍🎤 خواننده زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 1F3A4
👨‍🎨 هنرمند مرد 1F468 200D 1F3A8
👨🏿‍🎨 هنرمند مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 1F3A8
👩‍🎨 هنرمند زن 1F469 200D 1F3A8
👩🏿‍🎨 هنرمند زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 1F3A8
👨‍✈️ خلبان مرد 1F468 200D 2708 FE0F
👨🏿‍✈️ خلبان مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 2708 FE0F
👩‍✈️ خلبان زن 1F469 200D 2708 FE0F
👩🏿‍✈️ خلبان زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 2708 FE0F
👨‍🚀 فضانورد مرد 1F468 200D 1F680
👨🏿‍🚀 فضانورد مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 1F680
👩‍🚀 فضانورد زن 1F469 200D 1F680
👩🏿‍🚀 فضانورد زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 1F680
👨‍🚒 آتش‌نشان مرد 1F468 200D 1F692
👨🏿‍🚒 آتش‌نشان مرد: پوست آبنوسی 1F468 1F3FF 200D 1F692
👩‍🚒 آتش‌نشان زن 1F469 200D 1F692
👩🏿‍🚒 آتش‌نشان زن: پوست آبنوسی 1F469 1F3FF 200D 1F692
👮‍♀️ پلیس زن 1F46E 200D 2640 FE0F
👮🏿‍♀️ پلیس زن: پوست آبنوسی 1F46E 1F3FF 200D 2640 FE0F
🕵️‍♀️ کارآگاه زن 1F575 FE0F 200D 2640 FE0F
🕵🏿‍♀️ کارآگاه زن: پوست آبنوسی 1F575 1F3FF 200D 2640 FE0F
💂‍♀️ گارد زن 1F482 200D 2640 FE0F
💂🏿‍♀️ گارد زن: پوست آبنوسی 1F482 1F3FF 200D 2640 FE0F
👷‍♀️ کارگر ساختمانی زن 1F477 200D 2640 FE0F
👷🏿‍♀️ کارگر ساختمانی زن: پوست آبنوسی 1F477 1F3FF 200D 2640 FE0F
👳‍♀️ زن با دستار 1F473 200D 2640 FE0F
👳🏿‍♀️ زن با دستار: پوست آبنوسی 1F473 1F3FF 200D 2640 FE0F
🤵‍♂️ مرد با کت و شلوار و پاپیون 1F935 200D 2642 FE0F
🤵🏿‍♂️ مرد با کت و شلوار و پاپیون: پوست آبنوسی 1F935 1F3FF 200D 2642 FE0F
🤵‍♀️ زن با کت و شلوار و پاپیون 1F935 200D 2640 FE0F
🤵🏿‍♀️ زن با کت و شلوار و پاپیون: پوست آبنوسی 1F935 1F3FF 200D 2640 FE0F
👰‍♂️ مرد با تور عروس 1F470 200D 2642 FE0F
👰🏿‍♂️ مرد با تور عروس: پوست آبنوسی 1F470 1F3FF 200D 2642 FE0F
👰‍♀️ زن با تور عروس 1F470 200D 2640 FE0F
👰🏿‍♀️ زن با تور عروس: پوست آبنوسی 1F470 1F3FF 200D 2640 FE0F
🦸‍♂️ ابرقهرمان مرد 1F9B8 200D 2642 FE0F
🦸‍♀️ ابرقهرمان زن 1F9B8 200D 2640 FE0F
🦸🏿‍♀️ ابرقهرمان زن: پوست آبنوسی 1F9B8 1F3FF 200D 2640 FE0F
🦹‍♂️ ابرشرور مرد 1F9B9 200D 2642 FE0F
🦹‍♀️ ابرشرور زن 1F9B9 200D 2640 FE0F
🦹🏿‍♀️ ابرشرور زن: پوست آبنوسی 1F9B9 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧙‍♀️ ساحر زن 1F9D9 200D 2640 FE0F
🧙🏿‍♀️ ساحر زن: پوست آبنوسی 1F9D9 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧚‍♀️ پری زن 1F9DA 200D 2640 FE0F
🧚🏿‍♀️ پری زن: پوست آبنوسی 1F9DA 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧛‍♀️ دراکولای زن 1F9DB 200D 2640 FE0F
🧛🏿‍♀️ دراکولای زن: پوست آبنوسی 1F9DB 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧜‍♀️ پری دریایی 1F9DC 200D 2640 FE0F
🧜🏿‍♀️ پری دریایی: پوست آبنوسی 1F9DC 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧝‍♀️ اِلف زن 1F9DD 200D 2640 FE0F
🧝🏿‍♀️ اِلف زن: پوست آبنوسی 1F9DD 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧞‍♀️ زن جن 1F9DE 200D 2640 FE0F
🧟‍♀️ مرده متحرک زن 1F9DF 200D 2640 FE0F
💆‍♀️ ماساژ صورت زن 1F486 200D 2640 FE0F
💆🏿‍♀️ ماساژ صورت زن: پوست آبنوسی 1F486 1F3FF 200D 2640 FE0F
💇‍♀️ زن مو کوتاه می‌کند 1F487 200D 2640 FE0F
💇🏿‍♀️ زن مو کوتاه می‌کند: پوست آبنوسی 1F487 1F3FF 200D 2640 FE0F
🚶‍♀️ زن پیاده‌روی می‌کند 1F6B6 200D 2640 FE0F
🚶🏿‍♀️ زن پیاده‌روی می‌کند: پوست آبنوسی 1F6B6 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧍‍♂️ مرد ایستاده 1F9CD 200D 2642 FE0F
🧍‍♀️ زن ایستاده 1F9CD 200D 2640 FE0F
🧍🏿‍♀️ زن ایستاده: پوست آبنوسی 1F9CD 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧎‍♂️ مرد زانوزده 1F9CE 200D 2642 FE0F
🧎‍♀️ زن زانوزده 1F9CE 200D 2640 FE0F
🧎🏿‍♀️ زن زانوزده: پوست آبنوسی 1F9CE 1F3FF 200D 2640 FE0F
🏃‍♀️ زن دونده 1F3C3 200D 2640 FE0F
🏃🏿‍♀️ زن دونده: پوست آبنوسی 1F3C3 1F3FF 200D 2640 FE0F
👯‍♀️ زنان در پارتی 1F46F 200D 2640 FE0F
🧖‍♀️ زن در حمام بخار 1F9D6 200D 2640 FE0F
🧖🏿‍♀️ زن در حمام بخار: پوست آبنوسی 1F9D6 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧗‍♀️ زن کوه‌نوردی می‌کند 1F9D7 200D 2640 FE0F
🧗🏿‍♀️ زن کوه‌نوردی می‌کند: پوست آبنوسی 1F9D7 1F3FF 200D 2640 FE0F
🏌️‍♀️ گلف‌باز زن 1F3CC FE0F 200D 2640 FE0F
🏌🏿‍♀️ گلف‌باز زن: پوست آبنوسی 1F3CC 1F3FF 200D 2640 FE0F
🏄‍♀️ موج‌سوار زن 1F3C4 200D 2640 FE0F
🏄🏿‍♀️ موج‌سوار زن: پوست آبنوسی 1F3C4 1F3FF 200D 2640 FE0F
🚣‍♀️ پاروزن زن 1F6A3 200D 2640 FE0F
🚣🏿‍♀️ پاروزن زن: پوست آبنوسی 1F6A3 1F3FF 200D 2640 FE0F
🏊‍♀️ شناگر زن 1F3CA 200D 2640 FE0F
🏊🏿‍♀️ شناگر زن: پوست آبنوسی 1F3CA 1F3FF 200D 2640 FE0F
⛹️‍♀️ زن و توپ 26F9 FE0F 200D 2640 FE0F
⛹🏿‍♀️ زن و توپ: پوست آبنوسی 26F9 1F3FF 200D 2640 FE0F
🏋️‍♀️ وزنه‌بردار زن 1F3CB FE0F 200D 2640 FE0F
🏋🏿‍♀️ وزنه‌بردار زن: پوست آبنوسی 1F3CB 1F3FF 200D 2640 FE0F
🚴‍♀️ دوچرخه‌سوار زن 1F6B4 200D 2640 FE0F
🚴🏿‍♀️ دوچرخه‌سوار زن: پوست آبنوسی 1F6B4 1F3FF 200D 2640 FE0F
🚵‍♀️ زن و دوچرخه‌سواری کوهستان 1F6B5 200D 2640 FE0F
🚵🏿‍♀️ زن و دوچرخه‌سواری کوهستان: پوست آبنوسی 1F6B5 1F3FF 200D 2640 FE0F
🤸‍♀️ زنِ چرخ‌وفلک‌زن 1F938 200D 2640 FE0F
🤸🏿‍♀️ زنِ چرخ‌وفلک‌زن: پوست آبنوسی 1F938 1F3FF 200D 2640 FE0F
🤼‍♀️ کُشتی‌گیر زن 1F93C 200D 2640 FE0F
🤽‍♀️ واترپلو زنان 1F93D 200D 2640 FE0F
🤽🏿‍♀️ واترپلو زنان: پوست آبنوسی 1F93D 1F3FF 200D 2640 FE0F
🤾‍♀️ هندبالیست زن 1F93E 200D 2640 FE0F
🤾🏿‍♀️ هندبالیست زن: پوست آبنوسی 1F93E 1F3FF 200D 2640 FE0F
🤹‍♀️ زن ژانگولربازی می‌کند 1F939 200D 2640 FE0F
🤹🏿‍♀️ زن ژانگولربازی می‌کند: پوست آبنوسی 1F939 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧘‍♀️ زن در حالت خلسه 1F9D8 200D 2640 FE0F
🧘🏿‍♀️ زن در حالت خلسه: پوست آبنوسی 1F9D8 1F3FF 200D 2640 FE0F
♀️ نشان ناهید 2640 FE0F
♂️ نشان مریخ 2642 FE0F
⚕️ نماد پزشکی 2695 FE0F

چگونه ایموجی ای که می خواهیم ایجاد کنیم؟

ایموجی جدید چگونه متولد می شود؟ ابتدا کاربر پیشنهاد ایموجی خود را به کنسرسیوم یونیکد ارسال می کنید و سپس کنسرسیوم یونیکد تصمیم می گیرد که آیا این پیشنهاد را می پذیرد یا خیر. اگر پیشنهاد تان قبول شده است، ممکن است ایموجی ای که طراحی کرده اید در سال آینده راه اندازی شود. برای ارسال پیشنهاد ایموجی یک فرآیند کامل و استاندارد وجود دارد که نیاز به صبر و توانایی کافی شما دارد. می توانید از پیشنهادات بالا به عنوان مثال استفاده کنید و سعی کنید پیشنهادات ایموجی خود را به آنها ارائه دهید. کلیک کنید ارسال پیشنهادات Emoji (انگلیسی) اینجا را کلیک کنید تا شما و ایموجی هایی که ایجاد کرده اید نیز در تاریخ ثبت شوند.

لیست سایر پیشنهادهای Emoji