تصویر نمودار رابطه ایموجی برای 🇰(نسخه الگوریتم جامع)

نمودار رابطه (نسخه جامع) ایموجی 🇰، منابع داده الگوریتم عمدتاً از emojiall، twitter و ... می باشد.22 ایموجی نزدیک به ایموجی 🇰 وجود دارد و سه ایموجی برتر 🇨🇰,🇩🇰,🇫🇰 هستند، به این معنی که کاربران دوست دارند آنها را با هم استفاده کنند یا به همان روش از آنها استفاده کنند.

🇰 (نامه نماد نشانگر منطقه ای k) نمودار رابطه - emojiall.com

این نمودار رابطه ایموجی 🇰 است که نتیجه پردازش متن از طریق یک الگوریتم دقیق است. این می تواند شباهت بین دو ایموجی مختلف را در معنا و کاربرد تجزیه و تحلیل کند تا کاربران بتوانند استفاده از ایموجی ها را بهتر درک کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به: نمودار رابطه ایموجی مراجعه کنید
این نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل زبان و یادگیری ماشینی یک نمونه عمومی از ۸۱۲ میلیون توییت حاوی ایموجی بدست می آید، نتیجه نسبتا دقیقی است و دارای اهمیت مرجع آکادمیک بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید

بازگشت:🇰نامه نماد نشانگر منطقه ای k

🇰 نمودار رابطه

Emojiرتبه بندی
🇰 1
🇨🇰 2
🇩🇰 3
🇫🇰 4
🇭🇰 5
🇰🇪 6
🇰🇬 7
🇰🇭 8
🇰🇮 9
🇰🇲 10
⭐️ 11
🐄 12
🥛 13
🧀 14
🍼 15
🌱 16
🥩 17
😋 18
🥓 19
🙃 20
21
💫 22

تصویر نمودار رابطه ایموجی برای 🇰(نسخه الگوریتم هوش مصنوعی)

نمودار رابطه ایموجی 🇰، منبع داده اصلی الگوریتم از توییتر است.8 ایموجی نزدیک به ایموجی 🇰 وجود دارد و سه ایموجی برتر 🇸🇬,🇵🇰,🇮🇳 هستند، به این معنی که کاربران دوست دارند آنها را با هم استفاده کنند یا به همان روش از آنها استفاده کنند.

🇰 (regional indicator symbol letter k) Relation Chart - emojiall.com
سایر مناطق زبانی
دانلود/کپی پیوند

این نمودار رابطه ایموجی 🇰 است که نتیجه پردازش متن از طریق یک الگوریتم دقیق است. این می تواند شباهت بین دو ایموجی مختلف را در معنا و کاربرد تجزیه و تحلیل کند تا کاربران بتوانند استفاده از ایموجی ها را بهتر درک کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به: نمودار رابطه ایموجی مراجعه کنید
این نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل زبان و یادگیری ماشینی یک نمونه عمومی از ۸۱۲ میلیون توییت حاوی ایموجی بدست می آید، نتیجه نسبتا دقیقی است و دارای اهمیت مرجع آکادمیک بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید

نمودار رابطه الگوریتم هوش مصنوعی فعلی Emoji 🇰 بر اساس داده های انگلیسی است زیرا داده های فارسی کافی در دسترس نیست.

بازگشت:🇰نامه نماد نشانگر منطقه ای k

🇰 نمودار رابطه

Emoji
  • ایموجی هایی که معنی و کاربردشان شبیه به 🇰 در توییتر است. آنها همچنین اغلب همراه با 🇰 استفاده می شوند.
رتبه بندی قدرت رابطه
  • نشان دهنده شباهت بین ایموجی های زیر و 🇰 در معنا و کاربرد است، هر چه مقدار آن بیشتر باشد، شباهت بیشتری دارد.
🇰🇷 1

100

🇸🇬 2

98

🇵🇰 3

71

🇮🇳 4

58

🇯🇵 5

26

🇬🇧 6

9

📊 7

4

🇱🇰 8

1