تصویر نمودار رابطه ایموجی برای 🇻🇬(نسخه الگوریتم جامع)

نمودار رابطه (نسخه جامع) ایموجی 🇻🇬، منابع داده الگوریتم عمدتاً از emojiall، twitter و ... می باشد.22 ایموجی نزدیک به ایموجی 🇻🇬 وجود دارد و سه ایموجی برتر ☎,🔗,🛫 هستند، به این معنی که کاربران دوست دارند آنها را با هم استفاده کنند یا به همان روش از آنها استفاده کنند.

🇻🇬 (پرچم: جزایر ویرجین بریتانیا) نمودار رابطه - emojiall.com

این نمودار رابطه ایموجی 🇻🇬 است که نتیجه پردازش متن از طریق یک الگوریتم دقیق است. این می تواند شباهت بین دو ایموجی مختلف را در معنا و کاربرد تجزیه و تحلیل کند تا کاربران بتوانند استفاده از ایموجی ها را بهتر درک کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به: نمودار رابطه ایموجی مراجعه کنید
این نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل زبان و یادگیری ماشینی یک نمونه عمومی از ۸۱۲ میلیون توییت حاوی ایموجی بدست می آید، نتیجه نسبتا دقیقی است و دارای اهمیت مرجع آکادمیک بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید

بازگشت:🇻🇬پرچم: جزایر ویرجین بریتانیا

🇻🇬 نمودار رابطه

Emojiرتبه بندی
🇻🇬 1
2
🔗 3
🛫 4
🏝 5
🏖 6
🏦 7
💹 8
🏡 9
🏘 10
🤙 11
12
📋 13
📧 14
🧶 15
💈 16
🧔 17
🏃 18
📊 19
👍 20
📱 21
🤞 22

تصویر نمودار رابطه ایموجی برای 🇻🇬(نسخه الگوریتم هوش مصنوعی)

نمودار رابطه ایموجی 🇻🇬، منبع داده اصلی الگوریتم از توییتر است.12 ایموجی نزدیک به ایموجی 🇻🇬 وجود دارد و سه ایموجی برتر 🇦🇮,🇧🇲,🇮🇴 هستند، به این معنی که کاربران دوست دارند آنها را با هم استفاده کنند یا به همان روش از آنها استفاده کنند.

🇻🇬 (flag: British Virgin Islands) Relation Chart - emojiall.com
سایر مناطق زبانی
دانلود/کپی پیوند

این نمودار رابطه ایموجی 🇻🇬 است که نتیجه پردازش متن از طریق یک الگوریتم دقیق است. این می تواند شباهت بین دو ایموجی مختلف را در معنا و کاربرد تجزیه و تحلیل کند تا کاربران بتوانند استفاده از ایموجی ها را بهتر درک کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به: نمودار رابطه ایموجی مراجعه کنید
این نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل زبان و یادگیری ماشینی یک نمونه عمومی از ۸۱۲ میلیون توییت حاوی ایموجی بدست می آید، نتیجه نسبتا دقیقی است و دارای اهمیت مرجع آکادمیک بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید

نمودار رابطه الگوریتم هوش مصنوعی فعلی Emoji 🇻🇬 بر اساس داده های انگلیسی است زیرا داده های فارسی کافی در دسترس نیست.

بازگشت:🇻🇬پرچم: جزایر ویرجین بریتانیا

🇻🇬 نمودار رابطه

Emoji
  • ایموجی هایی که معنی و کاربردشان شبیه به 🇻🇬 در توییتر است. آنها همچنین اغلب همراه با 🇻🇬 استفاده می شوند.
رتبه بندی قدرت رابطه
  • نشان دهنده شباهت بین ایموجی های زیر و 🇻🇬 در معنا و کاربرد است، هر چه مقدار آن بیشتر باشد، شباهت بیشتری دارد.
🇻🇮 1

100

🇦🇮 2

100

🇧🇲 3

96

🇮🇴 4

70

🇧🇿 5

49

🇬🇹 6

44

🇧🇸 7

36

🇰🇾 8

34

🇰🇳 9

33

🇨🇷 10

10

🇬🇩 11

7

🇹🇨 12

1