تصویر نمودار رابطه ایموجی برای 🇾(نسخه الگوریتم جامع)

نمودار رابطه (نسخه جامع) ایموجی 🇾، منابع داده الگوریتم عمدتاً از emojiall، twitter و ... می باشد.22 ایموجی نزدیک به ایموجی 🇾 وجود دارد و سه ایموجی برتر 🇧🇾,🇨🇾,🇬🇾 هستند، به این معنی که کاربران دوست دارند آنها را با هم استفاده کنند یا به همان روش از آنها استفاده کنند.

🇾 (نامه نماد نشانگر منطقه ای y) نمودار رابطه - emojiall.com

این نمودار رابطه ایموجی 🇾 است که نتیجه پردازش متن از طریق یک الگوریتم دقیق است. این می تواند شباهت بین دو ایموجی مختلف را در معنا و کاربرد تجزیه و تحلیل کند تا کاربران بتوانند استفاده از ایموجی ها را بهتر درک کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به: نمودار رابطه ایموجی مراجعه کنید
این نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل زبان و یادگیری ماشینی یک نمونه عمومی از ۸۱۲ میلیون توییت حاوی ایموجی بدست می آید، نتیجه نسبتا دقیقی است و دارای اهمیت مرجع آکادمیک بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید

بازگشت:🇾نامه نماد نشانگر منطقه ای y

🇾 نمودار رابطه

Emojiرتبه بندی
🇾 1
🇧🇾 2
🇨🇾 3
🇬🇾 4
🇰🇾 5
🇱🇾 6
🇲🇾 7
🇵🇾 8
🇸🇾 9
🇺🇾 10
🤯 11
🇪🇺 12
🇨🇳 13
💃 14
⭐️ 15
💶 16
🏛 17
🥢 18
🥟 19
😲 20
😱 21
😮 22

تصویر نمودار رابطه ایموجی برای 🇾(نسخه الگوریتم هوش مصنوعی)

نمودار رابطه ایموجی 🇾، منبع داده اصلی الگوریتم از توییتر است.11 ایموجی نزدیک به ایموجی 🇾 وجود دارد و سه ایموجی برتر 🇾🇪,🇰🇼,🇵🇭 هستند، به این معنی که کاربران دوست دارند آنها را با هم استفاده کنند یا به همان روش از آنها استفاده کنند.

🇾 (regional indicator symbol letter y) Relation Chart - emojiall.com
سایر مناطق زبانی
دانلود/کپی پیوند

این نمودار رابطه ایموجی 🇾 است که نتیجه پردازش متن از طریق یک الگوریتم دقیق است. این می تواند شباهت بین دو ایموجی مختلف را در معنا و کاربرد تجزیه و تحلیل کند تا کاربران بتوانند استفاده از ایموجی ها را بهتر درک کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به: نمودار رابطه ایموجی مراجعه کنید
این نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل زبان و یادگیری ماشینی یک نمونه عمومی از ۸۱۲ میلیون توییت حاوی ایموجی بدست می آید، نتیجه نسبتا دقیقی است و دارای اهمیت مرجع آکادمیک بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید

نمودار رابطه الگوریتم هوش مصنوعی فعلی Emoji 🇾 بر اساس داده های انگلیسی است زیرا داده های فارسی کافی در دسترس نیست.

بازگشت:🇾نامه نماد نشانگر منطقه ای y

🇾 نمودار رابطه

Emoji
  • ایموجی هایی که معنی و کاربردشان شبیه به 🇾 در توییتر است. آنها همچنین اغلب همراه با 🇾 استفاده می شوند.
رتبه بندی قدرت رابطه
  • نشان دهنده شباهت بین ایموجی های زیر و 🇾 در معنا و کاربرد است، هر چه مقدار آن بیشتر باشد، شباهت بیشتری دارد.
🇲🇾 1

100

🇾🇪 2

24

🇰🇼 3

16

🇵🇭 4

15

🇮🇷 5

13

🇸🇴 6

13

🇮🇶 7

13

🇮🇩 8

12

🇦🇫 9

11

🇸🇬 10

3

🇸🇾 11

1