تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

جستجو قلب در آتش Emoji نتایج

فارسی (Persian) کلید واژه ها: قلب در آتش, 2 نتیجه یافت شد

  1. ❤‍🔥نام کوتاه: قلب در آتش

    کلید واژه ها: سوزاندن | شهوت | عشق | قلب | قلب در آتش | قلب مقدس

    moreکپی
  2. ❤️‍🔥نام کوتاه: قلب در آتش

    شرح: یک قلب قرمز توسط آتش احاطه شده است، این یک ایموجی جدید از "Emoji 13.1" است و قبل از 2022 اضافه خواهد شد. این به طور کلی به معنای عشق قوی، پرشور، حتی عشق دیوانه است. یادداشت: ناگهان پی می برم که واقعاً عاشق او هستم❤️‍🔥❤️‍🔥. کلید واژه ها: سوزاندن | شهوت | عشق | قلب | قلب در آتش | قلب مقدس

    moreکپی

کلید واژه لیست مدیران محبوب Emoji

Top 5 | emojiall.com " قلب در آتش, رتبه فعلی: 1 قلب بنفش, رتبه فعلی: 2 علامت دوستت دارم, رتبه فعلی: 3 انگشت میانه, رتبه فعلی: 4 قلب سفید, رتبه فعلی: 5 قلب در آتش, رتبه فعلی: 1قلب در آتش قلب بنفش, رتبه فعلی: 2قلب بنفش علامت دوستت دارم, رتبه فعلی: 3علامت دوستت دارم انگشت میانه, رتبه فعلی: 4انگشت میانه قلب سفید, رتبه فعلی: 5قلب سفید 100 63.52 63.52 54.59 36.22 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

لیست مدیران محبوب Emoji

ایموجی های محبوب | emojiall.com 🤌 انگشتان جمع‌شده, رتبه فعلی: 1 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 2 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی, رتبه فعلی: 3 ❤️‍🔥 قلب در آتش, رتبه فعلی: 4 🥺 التماس‌کنان, رتبه فعلی: 5 🤌 انگشتان جمع‌شده, رتبه فعلی: 1🤌 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 2🖕 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی, رتبه فعلی: 3 ❤️‍🔥 قلب در آتش, رتبه فعلی: 4❤️‍🔥 🥺 التماس‌کنان, رتبه فعلی: 5🥺 100 91.73 80.12 65.50 60.16 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5