تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

جستجو چهرهٔ خندان با ا Emoji نتایج

فارسی (Persian) کلید واژه ها: چهرهٔ خندان با ا, 1 نتیجه یافت شد

  1. 🥲نام کوتاه: چهرهٔ خندان با اشک

    شرح: این ایموجی چهره خندان با اشک و کسل کننده است. این می تواند ابراز خجالت کند، همچنین می تواند برای توصیف تلخی هنگام جدا شدن با کسی، استفاده شود. و به معنای تلاش برای نشان دادن خوشبختی در هنگام غم و اندوه است. ایموجی های مرتبط: 🤦😔 یادداشت: متاسفم که گربه ات را گم کردم🥲. کلید واژه ها: آسوده‌خاطر | اشک | چهرهٔ خندان با اشک | خرسند | خندان | سربلند | مسرور

    moreکپی

کلید واژه لیست مدیران محبوب Emoji

Top 5 | emojiall.com " قلب در آتش, رتبه فعلی: 1 قلب بنفش, رتبه فعلی: 2 علامت دوستت دارم, رتبه فعلی: 3 انگشت میانه, رتبه فعلی: 4 قلب سفید, رتبه فعلی: 5 قلب در آتش, رتبه فعلی: 1قلب در آتش قلب بنفش, رتبه فعلی: 2قلب بنفش علامت دوستت دارم, رتبه فعلی: 3علامت دوستت دارم انگشت میانه, رتبه فعلی: 4انگشت میانه قلب سفید, رتبه فعلی: 5قلب سفید 100 63.52 63.52 54.59 36.22 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

لیست مدیران محبوب Emoji

ایموجی های محبوب | emojiall.com 🤌 انگشتان جمع‌شده, رتبه فعلی: 1 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 2 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی, رتبه فعلی: 3 ❤️‍🔥 قلب در آتش, رتبه فعلی: 4 🥺 التماس‌کنان, رتبه فعلی: 5 🤌 انگشتان جمع‌شده, رتبه فعلی: 1🤌 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 2🖕 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی, رتبه فعلی: 3 ❤️‍🔥 قلب در آتش, رتبه فعلی: 4❤️‍🔥 🥺 التماس‌کنان, رتبه فعلی: 5🥺 100 89.36 76.44 75.85 62.04 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5