تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

Example PHP code

Time: 14:05

😂 شکلک ها و احساسات

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه شکلک ها و احساسات

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه شکلک ها و احساسات | emojiall.com 🙈 میمون صورت (3) 1.57% 😎 عینک صورت (3) 1.57% 🤠 کلاه صورت (3) 1.57% 😴 خواب آور (5) 2.62% 😛 چهره (6) 3.14% 🤔 دست صورت (7) 3.66% 😸 صورت گربه ای (9) 4.71% 💩 لباس را (10) 5.24% 😠 چهره منفی (10) 5.24% 😍 چهره محبت (11) 5.76% 🤧 چهره ناخوشایند (12) 6.28% 😄 صورت خندان (14) 7.33% 🤐 چهره بی طرف-شکاک (16) 8.38% 😞 چهره نگران (28) 14.66% 💋 هیجانی (54) 28.27% نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه شکلک ها و احساسات | emojiall.com 🙈 میمون صورت (3) 1.57% 😎 عینک صورت (3) 1.57% 🤠 کلاه صورت (3) 1.57% 😴 خواب آور (5) 2.62% 😛 چهره (6) 3.14% 🤔 دست صورت (7) 3.66% 😸 صورت گربه ای (9) 4.71% 💩 لباس را (10) 5.24% 😠 چهره منفی (10) 5.24% 😍 چهره محبت (11) 5.76% 🤧 چهره ناخوشایند (12) 6.28% 😄 صورت خندان (14) 7.33% 🤐 چهره بی طرف-شکاک (16) 8.38% 😞 چهره نگران (28) 14.66% 💋 هیجانی (54) 28.27% 🙈 میمون صورت (3) 1.57%🙈 میمون صورت (3) 1.57% 😎 عینک صورت (3) 1.57%😎 عینک صورت (3) 1.57% 🤠 کلاه صورت (3) 1.57%🤠 کلاه صورت (3) 1.57% 😴 خواب آور (5) 2.62%😴 خواب آور (5) 2.62% 😛 چهره (6) 3.14%😛 چهره (6) 3.14% 🤔 دست صورت (7) 3.66%🤔 دست صورت (7) 3.66% 😸 صورت گربه ای (9) 4.71%😸 صورت گربه ای (9) 4.71% 💩 لباس را (10) 5.24%💩 لباس را (10) 5.24% 😠 چهره منفی (10) 5.24%😠 چهره منفی (10) 5.24% 😍 چهره محبت (11) 5.76%😍 چهره محبت (11) 5.76% 🤧 چهره ناخوشایند (12) 6.28%🤧 چهره ناخوشایند (12) 6.28% 😄 صورت خندان (14) 7.33%😄 صورت خندان (14) 7.33% 🤐 چهره بی طرف-شکاک (16) 8.38%🤐 چهره بی طرف-شکاک (16) 8.38% 😞 چهره نگران (28) 14.66%😞 چهره نگران (28) 14.66% 💋 هیجانی (54) 28.27%💋 هیجانی (54) 28.27%

👌 مردم و بدن

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه مردم و بدن

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه مردم و بدن | emojiall.com 👣 شخصیت-نماد (7) 0.23% ✍️ پروانه دستی (20) 0.66% 👍 انگشتان دست (40) 1.32% 🛌 استراحت شخص (42) 1.39% 👃 اعضای بدن (52) 1.72% 👈 انگشت دست (52) 1.72% 👌 انگشتان دست-جزئی (56) 1.85% 🖐 انگشتان دست (56) 1.85% 🤝 دست ها (62) 2.05% 👦 شخص (192) 6.36% 🎅 فرد خیالی (245) 8.11% 🙋 ژست شخص (300) 9.93% 🏃 فعالیت شخص (319) 10.56% 🚴 فرد ورزشی (405) 13.41% 👨‍👩‍👧‍👦 خانواده (536) 17.75% 👨‍🍳 نقش شخص (636) 21.06% نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه مردم و بدن | emojiall.com 👣 شخصیت-نماد (7) 0.23% ✍️ پروانه دستی (20) 0.66% 👍 انگشتان دست (40) 1.32% 🛌 استراحت شخص (42) 1.39% 👃 اعضای بدن (52) 1.72% 👈 انگشت دست (52) 1.72% 👌 انگشتان دست-جزئی (56) 1.85% 🖐 انگشتان دست (56) 1.85% 🤝 دست ها (62) 2.05% 👦 شخص (192) 6.36% 🎅 فرد خیالی (245) 8.11% 🙋 ژست شخص (300) 9.93% 🏃 فعالیت شخص (319) 10.56% 🚴 فرد ورزشی (405) 13.41% 👨‍👩‍👧‍👦 خانواده (536) 17.75% 👨‍🍳 نقش شخص (636) 21.06% 👣 شخصیت-نماد (7) 0.23%👣 شخصیت-نماد (7) 0.23% ✍️ پروانه دستی (20) 0.66%✍️ پروانه دستی (20) 0.66% 👍 انگشتان دست (40) 1.32%👍 انگشتان دست (40) 1.32% 🛌 استراحت شخص (42) 1.39%🛌 استراحت شخص (42) 1.39% 👃 اعضای بدن (52) 1.72%👃 اعضای بدن (52) 1.72% 👈 انگشت دست (52) 1.72%👈 انگشت دست (52) 1.72% 👌 انگشتان دست-جزئی (56) 1.85%👌 انگشتان دست-جزئی (56) 1.85% 🖐 انگشتان دست (56) 1.85%🖐 انگشتان دست (56) 1.85% 🤝 دست ها (62) 2.05%🤝 دست ها (62) 2.05% 👦 شخص (192) 6.36%👦 شخص (192) 6.36% 🎅 فرد خیالی (245) 8.11%🎅 فرد خیالی (245) 8.11% 🙋 ژست شخص (300) 9.93%🙋 ژست شخص (300) 9.93% 🏃 فعالیت شخص (319) 10.56%🏃 فعالیت شخص (319) 10.56% 🚴 فرد ورزشی (405) 13.41%🚴 فرد ورزشی (405) 13.41% 👨‍👩‍👧‍👦 خانواده (536) 17.75%👨‍👩‍👧‍👦 خانواده (536) 17.75% 👨‍🍳 نقش شخص (636) 21.06%👨‍🍳 نقش شخص (636) 21.06%

🏼 رنگ پوست و سبک مو

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه رنگ پوست و سبک مو

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه رنگ پوست و سبک مو | emojiall.com 🦱 مدل مو (4) 44.44% 🏽 رنگ پوست (5) 55.56% نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه رنگ پوست و سبک مو | emojiall.com 🦱 مدل مو (4) 44.44% 🏽 رنگ پوست (5) 55.56% 🦱 مدل مو (4) 44.44%🦱 مدل مو (4) 44.44% 🏽 رنگ پوست (5) 55.56%🏽 رنگ پوست (5) 55.56%

🐵 حیوانات و طبیعت

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه حیوانات و طبیعت

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه حیوانات و طبیعت | emojiall.com 🐸 دوزیستان حیوانات (1) 0.61% 🐍 خزندگان حیوانات (8) 4.85% 🌹 گل و گیاه (13) 7.88% 🐟 حیوانات دریایی (13) 7.88% 🌴 گیاه دیگر (17) 10.30% 🐛 حیوانات اشکال (20) 12.12% 🐓 پرنده حیوان (22) 13.33% 🐀 حیوان-پستاندار (71) 43.03% نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه حیوانات و طبیعت | emojiall.com 🐸 دوزیستان حیوانات (1) 0.61% 🐍 خزندگان حیوانات (8) 4.85% 🌹 گل و گیاه (13) 7.88% 🐟 حیوانات دریایی (13) 7.88% 🌴 گیاه دیگر (17) 10.30% 🐛 حیوانات اشکال (20) 12.12% 🐓 پرنده حیوان (22) 13.33% 🐀 حیوان-پستاندار (71) 43.03% 🐸 دوزیستان حیوانات (1) 0.61%🐸 دوزیستان حیوانات (1) 0.61% 🐍 خزندگان حیوانات (8) 4.85%🐍 خزندگان حیوانات (8) 4.85% 🌹 گل و گیاه (13) 7.88%🌹 گل و گیاه (13) 7.88% 🐟 حیوانات دریایی (13) 7.88%🐟 حیوانات دریایی (13) 7.88% 🌴 گیاه دیگر (17) 10.30%🌴 گیاه دیگر (17) 10.30% 🐛 حیوانات اشکال (20) 12.12%🐛 حیوانات اشکال (20) 12.12% 🐓 پرنده حیوان (22) 13.33%🐓 پرنده حیوان (22) 13.33% 🐀 حیوان-پستاندار (71) 43.03%🐀 حیوان-پستاندار (71) 43.03%

🍓 غذا و نوشیدنی

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه غذا و نوشیدنی

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه غذا و نوشیدنی | emojiall.com 🦀 غذای دریایی (5) 3.57% 🍴 ظروف ظرف (9) 6.43% 🍦 غذای شیرین (14) 10.00% 🍚 غذای آسیایی (17) 12.14% 🍄 غذای گیاهی (18) 12.86% 🍅 غذا-میوه (19) 13.57% ☕ نوشیدنی (24) 17.14% 🍕 غذای آماده (34) 24.29% نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه غذا و نوشیدنی | emojiall.com 🦀 غذای دریایی (5) 3.57% 🍴 ظروف ظرف (9) 6.43% 🍦 غذای شیرین (14) 10.00% 🍚 غذای آسیایی (17) 12.14% 🍄 غذای گیاهی (18) 12.86% 🍅 غذا-میوه (19) 13.57% ☕ نوشیدنی (24) 17.14% 🍕 غذای آماده (34) 24.29% 🦀 غذای دریایی (5) 3.57%🦀 غذای دریایی (5) 3.57% 🍴 ظروف ظرف (9) 6.43%🍴 ظروف ظرف (9) 6.43% 🍦 غذای شیرین (14) 10.00%🍦 غذای شیرین (14) 10.00% 🍚 غذای آسیایی (17) 12.14%🍚 غذای آسیایی (17) 12.14% 🍄 غذای گیاهی (18) 12.86%🍄 غذای گیاهی (18) 12.86% 🍅 غذا-میوه (19) 13.57%🍅 غذا-میوه (19) 13.57% ☕ نوشیدنی (24) 17.14%☕ نوشیدنی (24) 17.14% 🍕 غذای آماده (34) 24.29%🍕 غذای آماده (34) 24.29%

🚌 مسافرت و مکان

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه مسافرت و مکان

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه مسافرت و مکان | emojiall.com 🛎️ هتل (4) 0.96% ⛪ مکان-مذهبی (10) 2.39% 🌍 نقشه-مکان (15) 3.59% ✈️ حمل و نقل هوا (19) 4.55% 🚢 آب حمل و نقل (19) 4.55% 🌋 مکان جغرافیایی (23) 5.50% ⛲ مکان دیگر (25) 5.98% 🏗️ مکان سازی (41) 9.81% ⛽ زمین حمل و نقل (74) 17.70% ⌚ زمان (91) 21.77% ☂️ آسمان و هوا (97) 23.21% نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه مسافرت و مکان | emojiall.com 🛎️ هتل (4) 0.96% ⛪ مکان-مذهبی (10) 2.39% 🌍 نقشه-مکان (15) 3.59% ✈️ حمل و نقل هوا (19) 4.55% 🚢 آب حمل و نقل (19) 4.55% 🌋 مکان جغرافیایی (23) 5.50% ⛲ مکان دیگر (25) 5.98% 🏗️ مکان سازی (41) 9.81% ⛽ زمین حمل و نقل (74) 17.70% ⌚ زمان (91) 21.77% ☂️ آسمان و هوا (97) 23.21% 🛎️ هتل (4) 0.96%🛎️ هتل (4) 0.96% ⛪ مکان-مذهبی (10) 2.39%⛪ مکان-مذهبی (10) 2.39% 🌍 نقشه-مکان (15) 3.59%🌍 نقشه-مکان (15) 3.59% ✈️ حمل و نقل هوا (19) 4.55%✈️ حمل و نقل هوا (19) 4.55% 🚢 آب حمل و نقل (19) 4.55%🚢 آب حمل و نقل (19) 4.55% 🌋 مکان جغرافیایی (23) 5.50%🌋 مکان جغرافیایی (23) 5.50% ⛲ مکان دیگر (25) 5.98%⛲ مکان دیگر (25) 5.98% 🏗️ مکان سازی (41) 9.81%🏗️ مکان سازی (41) 9.81% ⛽ زمین حمل و نقل (74) 17.70%⛽ زمین حمل و نقل (74) 17.70% ⌚ زمان (91) 21.77%⌚ زمان (91) 21.77% ☂️ آسمان و هوا (97) 23.21%☂️ آسمان و هوا (97) 23.21%

⚽ فعالیت ها

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه فعالیت ها

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه فعالیت ها | emojiall.com 🏅 جایزه-مدال (10) 8.20% 🎨 هنر و صنایع دستی (11) 9.02% 🎈 رویداد (25) 20.49% 🏀 ورزش (35) 28.69% 🎯 بازی (41) 33.61% نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه فعالیت ها | emojiall.com 🏅 جایزه-مدال (10) 8.20% 🎨 هنر و صنایع دستی (11) 9.02% 🎈 رویداد (25) 20.49% 🏀 ورزش (35) 28.69% 🎯 بازی (41) 33.61% 🏅 جایزه-مدال (10) 8.20%🏅 جایزه-مدال (10) 8.20% 🎨 هنر و صنایع دستی (11) 9.02%🎨 هنر و صنایع دستی (11) 9.02% 🎈 رویداد (25) 20.49%🎈 رویداد (25) 20.49% 🏀 ورزش (35) 28.69%🏀 ورزش (35) 28.69% 🎯 بازی (41) 33.61%🎯 بازی (41) 33.61%

⌚ اشیاء

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه اشیاء

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه اشیاء | emojiall.com 💊 پزشکی (7) 1.73% 🔭 علوم پایه (9) 2.22% 🎹 ساز-موسیقی (9) 2.22% 📞 تلفن (10) 2.47% 🚬 شیء دیگر (11) 2.72% 📢 صدا (11) 2.72% 🔏 قفل کردن (12) 2.96% 💲 پول (14) 3.46% 🎵 موسیقی (19) 4.69% ✏️ نوشتن (19) 4.69% 📒 مقاله-کتاب (23) 5.68% 🖱️ کامپیوتر (28) 6.91% 🚽 خانواده (29) 7.16% ✉️ نامه (31) 7.65% 💡 نور و فیلم (32) 7.90% ✂️ دفتر (41) 10.12% ⛏️ ابزار (45) 11.11% 👖 تن پوش (55) 13.58% نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه اشیاء | emojiall.com 💊 پزشکی (7) 1.73% 🔭 علوم پایه (9) 2.22% 🎹 ساز-موسیقی (9) 2.22% 📞 تلفن (10) 2.47% 🚬 شیء دیگر (11) 2.72% 📢 صدا (11) 2.72% 🔏 قفل کردن (12) 2.96% 💲 پول (14) 3.46% 🎵 موسیقی (19) 4.69% ✏️ نوشتن (19) 4.69% 📒 مقاله-کتاب (23) 5.68% 🖱️ کامپیوتر (28) 6.91% 🚽 خانواده (29) 7.16% ✉️ نامه (31) 7.65% 💡 نور و فیلم (32) 7.90% ✂️ دفتر (41) 10.12% ⛏️ ابزار (45) 11.11% 👖 تن پوش (55) 13.58% 💊 پزشکی (7) 1.73%💊 پزشکی (7) 1.73% 🔭 علوم پایه (9) 2.22%🔭 علوم پایه (9) 2.22% 🎹 ساز-موسیقی (9) 2.22%🎹 ساز-موسیقی (9) 2.22% 📞 تلفن (10) 2.47%📞 تلفن (10) 2.47% 🚬 شیء دیگر (11) 2.72%🚬 شیء دیگر (11) 2.72% 📢 صدا (11) 2.72%📢 صدا (11) 2.72% 🔏 قفل کردن (12) 2.96%🔏 قفل کردن (12) 2.96% 💲 پول (14) 3.46%💲 پول (14) 3.46% 🎵 موسیقی (19) 4.69%🎵 موسیقی (19) 4.69% ✏️ نوشتن (19) 4.69%✏️ نوشتن (19) 4.69% 📒 مقاله-کتاب (23) 5.68%📒 مقاله-کتاب (23) 5.68% 🖱️ کامپیوتر (28) 6.91%🖱️ کامپیوتر (28) 6.91% 🚽 خانواده (29) 7.16%🚽 خانواده (29) 7.16% ✉️ نامه (31) 7.65%✉️ نامه (31) 7.65% 💡 نور و فیلم (32) 7.90%💡 نور و فیلم (32) 7.90% ✂️ دفتر (41) 10.12%✂️ دفتر (41) 10.12% ⛏️ ابزار (45) 11.11%⛏️ ابزار (45) 11.11% 👖 تن پوش (55) 13.58%👖 تن پوش (55) 13.58%

🛑 نمادها

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه نمادها

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه نمادها | emojiall.com ♀️ جنسیت (9) 2.08% 🚻 نشانه حمل و نقل (21) 4.85% ⚠️ هشدار (23) 5.31% 0️⃣ صفحه کلید (25) 5.77% ☪️ دین (30) 6.93% ♈ زودیاک (37) 8.55% ⏏️ نماد (46) 10.62% ↩️ فلش (49) 11.32% ⚪️ هندسی (54) 12.47% 🅰 الفانوم (63) 14.55% ☑️ نماد دیگر (76) 17.55% نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه نمادها | emojiall.com ♀️ جنسیت (9) 2.08% 🚻 نشانه حمل و نقل (21) 4.85% ⚠️ هشدار (23) 5.31% 0️⃣ صفحه کلید (25) 5.77% ☪️ دین (30) 6.93% ♈ زودیاک (37) 8.55% ⏏️ نماد (46) 10.62% ↩️ فلش (49) 11.32% ⚪️ هندسی (54) 12.47% 🅰 الفانوم (63) 14.55% ☑️ نماد دیگر (76) 17.55% ♀️ جنسیت (9) 2.08%♀️ جنسیت (9) 2.08% 🚻 نشانه حمل و نقل (21) 4.85%🚻 نشانه حمل و نقل (21) 4.85% ⚠️ هشدار (23) 5.31%⚠️ هشدار (23) 5.31% 0️⃣ صفحه کلید (25) 5.77%0️⃣ صفحه کلید (25) 5.77% ☪️ دین (30) 6.93%☪️ دین (30) 6.93% ♈ زودیاک (37) 8.55%♈ زودیاک (37) 8.55% ⏏️ نماد (46) 10.62%⏏️ نماد (46) 10.62% ↩️ فلش (49) 11.32%↩️ فلش (49) 11.32% ⚪️ هندسی (54) 12.47%⚪️ هندسی (54) 12.47% 🅰 الفانوم (63) 14.55%🅰 الفانوم (63) 14.55% ☑️ نماد دیگر (76) 17.55%☑️ نماد دیگر (76) 17.55%

🏁 پرچم ها

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه پرچم ها

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه پرچم ها | emojiall.com 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 زیربخش-پرچم (3) 1.09% 🚩 پرچم (15) 5.43% 🇬🇧 پرچم کشور (258) 93.48% نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه پرچم ها | emojiall.com 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 زیربخش-پرچم (3) 1.09% 🚩 پرچم (15) 5.43% 🇬🇧 پرچم کشور (258) 93.48% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 زیربخش-پرچم (3) 1.09%🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 زیربخش-پرچم (3) 1.09% 🚩 پرچم (15) 5.43%🚩 پرچم (15) 5.43% 🇬🇧 پرچم کشور (258) 93.48%🇬🇧 پرچم کشور (258) 93.48%