🏼 رنگ پوست و سبک مو

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه رنگ پوست و سبک مو

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه رنگ پوست و سبک مو نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه رنگ پوست و سبک مو

🐵 حیوانات و طبیعت

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه حیوانات و طبیعت

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه حیوانات و طبیعت نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه حیوانات و طبیعت

🍓 غذا و نوشیدنی

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه غذا و نوشیدنی

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه غذا و نوشیدنی نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه غذا و نوشیدنی

🚌 مسافرت و مکان

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه مسافرت و مکان

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه مسافرت و مکان نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه مسافرت و مکان

⚽ فعالیت ها

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه فعالیت ها

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه فعالیت ها نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه فعالیت ها

⌚ اشیاء

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه اشیاء

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه اشیاء نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه اشیاء

🛑 نمادها

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه نمادها

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه نمادها نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه نمادها

🏁 پرچم ها

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه پرچم ها

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه پرچم ها نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه پرچم ها