👌 افراد و بدن

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه افراد و بدن

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه افراد و بدن نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه افراد و بدن

🏼 اجزاء

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه اجزاء

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه اجزاء نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه اجزاء

🐵 حیوانات و طبیعت

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه حیوانات و طبیعت

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه حیوانات و طبیعت نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه حیوانات و طبیعت

🍓 غذا و نوشیدنی

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه غذا و نوشیدنی

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه غذا و نوشیدنی نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه غذا و نوشیدنی

🚌 سفر و مکان‌ها

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه سفر و مکان‌ها

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه سفر و مکان‌ها نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه سفر و مکان‌ها

⚽ فعالیت‌ها

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه فعالیت‌ها

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه فعالیت‌ها نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه فعالیت‌ها

⌚ اشیاء

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه اشیاء

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه اشیاء نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه اشیاء

🛑 نمادها

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه نمادها

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه نمادها نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه نمادها

🏁 پرچم‌ها

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه پرچم‌ها

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه پرچم‌ها نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه پرچم‌ها